Statut PZŁ

Uchwała
XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ
z dnia 2 lipca 2005 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
§ 1

Uchwala się Statut Polskiego Związku Łowieckiego stanowiący załącznik do
uchwały, zwany dalej „Statutem".
§ 2

1. Powołane przed dniem wejścia w życie uchwały - na podstawie § 34 ust. 1 lit. a,
b, d, e, ust. 2 oraz ust. 3 lit. a, b, c i d załącznika nr 1 do uchwały XIX
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 20 listopada 1999 r.
o uchwaleniu Statutu Polskiego Związku Łowieckiego - władze i organy Polskiego
Związku Łowieckiego, zwanego dalej „Zrzeszeniem", stają się odpowiednio
organami, o których mowa w § 98 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3 pkt 1,
ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3, ust. 4, ust. 3 pkt 2 oraz ust. 1 pkt 4 Statutu.
2. Władze i organy kół łowieckich powołane przed dniem wejścia w życie uchwały
stają się odpowiednio organami, o których mowa w § 51 Statutu.
3. Kadencja władz i organów Zrzeszenia oraz władz i organów kół łowieckich
rozpoczęta przed dniem wejścia w życie uchwały trwa do czasu jej zakończenia -
zgodnie z § 165 Statutu.
4. Uchwały władz i organów Zrzeszenia oraz władz i organów kół łowieckich
zachowują swą ważność w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami
Statutu.
5. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały organy Zrzeszenia są
obowiązane dostosować regulaminy uchwalone w oparciu o uchwałę, o której
mowa w ust. 1, do postanowień Statutu.
6. Koła łowieckie utworzone przed dniem wejścia w życie uchwały zachowują swe
dotychczasowe nazwy i siedziby.
7. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały walne zgromadzenia kół
łowieckich są obowiązane podjąć uchwały, o których mowa w § 53 pkt 8 i 10
Statutu.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Przewodniczący obrad
XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ
Jerzy Czepułkowski

Załącznik do uchwały
XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ
z dnia 2 lipca 2005 r.
STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO
DZIAŁ I
POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

Rozdział I Postanowienia ogólne
§ 1
Polski Związek Łowiecki jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które
prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz
działają na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji zwierząt
łownych.
§ 2
Polski Związek Łowiecki, zwany dalej „Zrzeszeniem", działa na podstawie ustawy
z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372,
z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą", oraz Statutu Polskiego Związku Łowieckiego,
zwanego dalej „Statutem".
§ 3
Zrzeszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Zrzeszenia jest
m. st. Warszawa.
§ 4
Zrzeszenie ma prawo używać własnego godła, sztandaru, pieczęci, flagi i barwy.
§ 5
Zrzeszenie ustanawia i nadaje odznaczenia łowieckie oraz określa wzór oznaki
łowieckiej.
Rozdział II Zadania Zrzeszenia
§ 6
1. Do zadań Zrzeszenia należy:
1) prowadzenie gospodarki łowieckiej;
2) troska o rozwój łowiectwa i współdziałanie z administracją rządową
i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami
1 ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 172, poz. 1802 i Nr 173, poz. 1808.
społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju
populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących;
3) pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej
łowiectwa;
4) ustalanie kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej
i osobniczej zwierząt łownych;
5) czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Zrzeszenia prawa, zasad
etyki, obyczajów i tradycji łowieckich;
6) prowadzenie dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego;
7) organizowanie szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa
myśliwskiego;
8) prowadzenie i popieranie działalności wydawniczej i wystawienniczej
o tematyce łowieckiej;
9) współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;
10)wspieranie i prowadzenie prac naukowych w zakresie gospodarowania
zwierzyną;
11)prowadzenie i popieranie hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków
łowczych;
12)realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw
środowiska.
2. Zrzeszenie może prowadzić:
1) działalność gospodarczą i rolniczą według zasad określonych w odrębnych
przepisach;
2) stacje naukowo-badawcze.

DZIAŁ II
CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA
DO WYKONYWANIA POLOWANIA
Rozdział III Postanowienia ogólne
§ 7
1. Członkami Zrzeszenia są:
1) osoby fizyczne:
a) będące członkami kół łowieckich,
b) niezrzeszone w kołach łowieckich, zwane dalej „członkami
niestowarzyszonymi";
2) osoby prawne - koła łowieckie.
2. Osoby ubiegające się o przyjęcie do Zrzeszenia, po spełnieniu warunków
określonych ustawą:
1) składają deklaracje członkowskie według wzorów określonych w załączniku
nr 1 i 2 do Statutu;
2) uiszczają wpisowe - w przypadku osób fizycznych.
3. Osoba fizyczna składa deklarację członkowską i wpłaca wpisowe zarządowi
okręgowemu właściwemu dla miejsca stałego zamieszkania danej osoby, a jeżeli
jest ona cudzoziemcem - zarządowi okręgowemu wybranemu przez siebie.
4. Członkowie założyciele koła łowieckiego składają deklarację członkowską
zarządowi okręgowemu właściwemu dla siedziby koła łowieckiego.
5. Ilekroć w Statucie jest mowa o właściwym zarządzie okręgowym rozumie się
przez to zarządy, o których mowa w ust. 3 i 4.
6. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się
o przyjęcie do Zrzeszenia staje się - z dniem podjęcia uchwały przez właściwy
zarząd okręgowy - jego członkiem i podlega wpisowi do prowadzonego przez ten
zarząd rejestru.
7. Od uchwały o odmowie przyjęcia do Zrzeszenia zainteresowanemu przysługuje
odwołanie.
8. Po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego, w sprawach
związanych z odmową przyjęcia do Zrzeszenia, zainteresowany może dochodzić
swych praw na drodze sądowej przed sądem powszechnym.
§ 8
1. Prawa i obowiązki członków Zrzeszenia są równe.
2. Ograniczenie praw członków Zrzeszenia i nałożenie na nich obowiązków może
wynikać jedynie z postanowień Statutu.
Rozdział IV
Prawa członków
§ 9
1. Członek Zrzeszenia ma prawo:
1) brać czynny udział w wykonywaniu zadań Zrzeszenia, w szczególności
związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej;
2) korzystać z pomocy organów Zrzeszenia w wykonywaniu przez nich swych
obowiązków statutowych;
3) składać oświadczenia we wszystkich przypadkach, w których organy
Zrzeszenia mają podjąć uchwały ich dotyczące, oraz odwoływać się od tych
uchwał;
4) korzystać z majątku Zrzeszenia na zasadach określonych uchwałami
odpowiednich organów.
2. Niezależnie od praw wymienionych w ust. 1 członek Zrzeszenia - osoba fizyczna
ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do organów Zrzeszenia lub na określoną funkcję;
2) nosić odznaczenia łowieckie, oznakę łowiecką oraz strój organizacyjny
z odpowiednimi dystynkcjami, ustanowionymi na podstawie § 108 pkt 19;
3) wykonywać polowania indywidualne oraz uczestniczyć w polowaniach
zbiorowych;
4) uczestniczyć w zawodach strzeleckich, sprawdzianach kynologicznych oraz
imprezach organizowanych przez organy Zrzeszenia.
3. Właściwe organy Zrzeszenia i kół łowieckich realizując wolę swych członków
mogą zwracać się z prośbą do właściwych kościołów lub związków
wyznaniowych o powołanie duszpasterzy środowisk myśliwych.
§ 10
1. Członkom Zrzeszenia - osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla
łowiectwa, może zostać nadane członkostwo honorowe Zrzeszenia.
2. Członkowie honorowi Zrzeszenia zwolnieni są z płacenia składek członkowskich
na rzecz Zrzeszenia i koła łowieckiego.
Rozdział V
Obowiązki członków
§ 11
Członek Zrzeszenia jest obowiązany:
1) sumiennie wykonywać zadania Zrzeszenia, w szczególności osobiście
uczestniczyć w pracach organów Zrzeszenia, do których należy;
2) przestrzegać prawa łowieckiego, Statutu, uchwał organów Zrzeszenia oraz zasad
etyki i tradycji łowieckiej, a także kierować się zasadami koleżeństwa;
3) dbać o dobre imię łowiectwa polskiego i Zrzeszenia;
4) ochraniać mienie Zrzeszenia i zwalczać przypadki jego marnotrawienia;
5) terminowo uiszczać składki członkowskie;
6) brać czynny udział w zwalczaniu kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
7) przestrzegać obowiązujących zasad dotyczących prowadzenia prawidłowej
gospodarki łowieckiej z uwzględnieniem zasad selekcji populacyjnej i osobniczej
zwierząt łownych;
8) udostępniać Zrzeszeniu pozyskane trofea łowieckie w celach wystawienniczych.
§ 12
Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 11 członek Zrzeszenia - osoba
fizyczna ma obowiązek:
1) podnosić wiedzę łowiecką;
2) doskonalić umiejętności strzeleckie według zasad określonych przez Naczelną
Radę Łowiecką;
3) składać zeznania i wyjaśnienia na żądanie uprawnionych organów Zrzeszenia;
4) poddawać się prawomocnym orzeczeniom i postanowieniom sądów łowieckich;
5) powiadamiać właściwy zarząd okręgowy o zmianach miejsca stałego
zamieszkania w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.
Rozdział VI Członkowie - osoby fizyczne
§ 13
Osoba fizyczna może zostać członkiem Zrzeszenia, jeżeli:
1) jest pełnoletnia;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była karana za przestępstwa wymienione w Prawie łowieckim;
4) nabyła uprawnienia do wykonywania polowania;
5) złożyła deklarację członkowską i uiściła wpisowe.
§ 14
Uprawnienia do wykonywania polowania: podstawowe, selekcjonerskie bądź
sokolnicze może uzyskać osoba, która spełniła warunki określone ustawą.
§ 15
1. Osoba ubiegająca się o nabycie podstawowych uprawnień do wykonywania
polowania, z wyjątkiem osób, o których mowa w § 18, składa wniosek o przyjęcie
na staż w zarządzie koła łowieckiego, ośrodku hodowli zwierzyny lub właściwym
zarządzie okręgowym.
2. W terminie 14 dni od dnia przyjęcia zarząd koła łowieckiego lub kierownik
ośrodka hodowli zwierzyny są obowiązani powiadomić właściwy zarząd okręgowy
o przyjęciu na staż, przedkładając kopię wniosku oraz stosowną uchwałę zarządu
koła łowieckiego lub decyzję kierownika ośrodka hodowli zwierzyny.
3. Staż rozpoczyna się z dniem dokonania rejestracji jego rozpoczęcia przez
właściwy zarząd okręgowy; z tym dniem osoba, o której mowa w ust. 1, staje się
kandydatem do Zrzeszenia.
§ 16
Właściwy zarząd okręgowy może zobowiązać koło łowieckie lub ośrodek hodowli
zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego, znajdujące się na terenie jego działania,
do przyjęcia kandydata do odbycia stażu, który jest - w myśl art. 42 ust. 4 pkt 1
ustawy - warunkiem niezbędnym do uzyskania podstawowych uprawnień do
wykonywania polowania, określając jednocześnie termin rozpoczęcia stażu.
§ 17
1. Zasady odbywania stażu, sposób jego dokumentowania oraz zaliczania, a także
wzór wniosku, o którym mowa w § 15 ust. 1, określa Naczelna Rada Łowiecka.
2. W trakcie odbywania stażu do kandydatów do Zrzeszenia stosuje się przepisy
§ 40 pkt 4 i § 41 pkt 1-4, 6 i 8.
§ 18
Z odbycia stażu zwolnione są:
1) osoby posiadające wyższe lub średnie wykształcenie leśne;
2) osoby posiadające inne wyższe wykształcenie o specjalności łowieckiej;
3) strażnicy łowieccy pełniący swoje funkcje przez okres nie krótszy niż 2 lata;
4) cudzoziemcy oraz obywatele polscy, którzy przebywają z zamiarem stałego
pobytu za granicą, jeżeli posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania
polowania w innym państwie;
5) osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w Zrzeszeniu.
§ 19
Osoba fizyczna - członek Zrzeszenia - traci członkostwo w Zrzeszeniu w przypadku:
1) skreślenia z listy członków Zrzeszenia;
2) wykluczenia ze Zrzeszenia.
§ 20
1. Skreślenie z listy członków Zrzeszenia następuje w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia ze Zrzeszenia;
2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa
wymienione w ustawie;
3) śmierci.
2. Właściwy zarząd okręgowy może skreślić członka z listy członków Zrzeszenia
także w przypadku, gdy zalega on ze składkami członkowskimi. Skreślenie może
nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu zainteresowanego do wpłacenia
zaległych składek w określonym terminie.
3. Członek Zrzeszenia, o którym mowa w § 19, traci członkostwo w Zrzeszeniu,
jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się uchwały o skreśleniu
z koła łowieckiego macierzystego nie zostanie przyjęty do innego koła
łowieckiego macierzystego lub nie uzyska statusu członka niestowarzyszonego.
§ 21
Członek może być wykluczony ze Zrzeszenia orzeczeniem sądu łowieckiego
zapadłym w toku postępowania dyscyplinarnego w przypadku dopuszczenia się
przewinienia łowieckiego.
§ 22
1. Osoba, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 oraz § 21, jest obowiązana
wpłacić zaległe składki członkowskie w terminie 30 dni od dnia utraty
członkostwa.
2. O utracie członkostwa w Zrzeszeniu właściwy zarząd okręgowy bezzwłocznie
powiadamia właściwy organ policji, a w przypadku, gdy osoba, która utraciła
członkostwo, jest członkiem koła łowieckiego - także właściwe koło łowieckie.
§ 23
1. Ponowne przyjęcie do Zrzeszenia osoby, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2, może
nastąpić po zatarciu skazania, a osoby, o której mowa w § 21, po upływie 3 lat od
dnia wykluczenia.
2. Warunkiem ubiegania się o ponowne przyjęcie do Zrzeszenia jest wywiązanie się
z obowiązku, o którym mowa w § 22 ust. 1.
§ 24
1. Na wniosek zainteresowanego członka właściwy zarząd okręgowy może na okres
nieprzekraczający 3 lat zawiesić go w prawach i obowiązkach. W stosunku do
członków kół łowieckich zawieszenie wymaga zgody zarządów ich kół.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana zdeponować we właściwym
zarządzie okręgowym legitymację, o której mowa w § 26 ust. 1.
§ 25
Po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego, w sprawach dotyczących
utraty członkostwa w Zrzeszeniu, zainteresowany może dochodzić swoich praw na
drodze sądowej przed sądem powszechnym.
§ 26
1. Potwierdzeniem przynależności członkostwa w Zrzeszeniu jest legitymacja
Polskiego Związku Łowieckiego.
2. Legitymację, o której mowa w ust. 1, wydają:
1) członkom honorowym Zrzeszenia - Zarząd Główny;
2) pozostałym osobom fizycznym - właściwe zarządy okręgowe.
3. Wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1, ustala Zarząd Główny.
Rozdział VII Koła łowieckie
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 27
1. Koło łowieckie, zwane dalej „kołem", jest zrzeszeniem osób fizycznych mających
uprawnienia do wykonywania polowania i będących jednocześnie członkami
Zrzeszenia.
2. Koło, jako członek Zrzeszenia, jest jego podstawowym ogniwem organizacyjnym
w realizacji celów i zadań łowiectwa.
§ 28
Nazwę koła, jego siedzibę i adres określa koło.
§ 29
1. Koło posiada osobowość prawną i ponosi odpowiedzialność za swoje
zobowiązania.
2. Osobowość prawną koło nabywa i traci z dniem nabycia i utraty członkostwa
w Zrzeszeniu.
§ 30
1. Koła, jako członkowie Zrzeszenia, podlegają wpisowi do rejestrów kół
prowadzonych przez właściwe zarządy okręgowe.
2. Rejestr kół obejmuje:
1) liczbę porządkową;
2) nazwę koła;
3) siedzibę i adres koła;
4) datę uchwały właściwego zarządu okręgowego o wpisaniu koła do rejestru;
5) osoby uprawnione do reprezentacji oraz sposób reprezentowania koła;
6) datę i podstawę skreślenia koła z rejestru;
7) uwagi.
3. Dla każdej pozycji rejestru prowadzi się akta ewidencyjne, w których gromadzi
się:
1) dokument o utworzeniu koła - uchwałę członków założycieli;
2) uchwałę, o której mowa w ust. 2 pkt 4;
3) deklarację członków założycieli;
4) skład zarządu koła;
5) ewidencję członków koła;
6) listę członków koła.
4. Wszelkie zmiany dotyczące danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3 i 5 oraz
ust. 3 pkt 4, podlegają wpisowi do rejestru.
5. O zmianach podlegających wpisowi do rejestru zarząd koła powiadamia właściwy
zarząd okręgowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich dokonania.
§ 31
Koło prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy, Statutu oraz uchwał
organów Zrzeszenia i koła.
§ 32
1. Koło może być zawiązane przez co najmniej 10 osób fizycznych będących
członkami Zrzeszenia.
2. Założyciele koła kierują do właściwego zarządu okręgowego wniosek o przyjęcie
koła do Zrzeszenia. Do wniosku należy dołączyć:
1) deklarację członkowską podpisaną przez członków założycieli;
2) uchwałę członków założycieli o założeniu koła;
3) uchwały o powołaniu organów koła;
4) listę członków założycieli zawierającą następujące dane każdego z członków:
a) adres zamieszkania,
b) numer pesel,
c) datę przystąpienia do Zrzeszenia,
d) numer legitymacji członkowskiej Zrzeszenia i nazwy zarządów
okręgowych, które wydały tę legitymację;
5) zapewnienie zarządu okręgowego, właściwego z uwagi na położenie obwodu
łowieckiego, o gotowości wystąpienia z wnioskiem o jego wydzierżawienie.
3. Założyciele koła, którzy podpisali i złożyli deklarację członkowską, stają się
członkami koła z chwilą przyjęcia go do Zrzeszenia.
§ 33
Koło ma prawo używać pieczęci, oznaki i sztandaru według ustalonego przez siebie
wzoru.
Rozdział 2. Zadania koła i sposób ich realizacji
§ 34
Do zadań koła należy:
1) prowadzenie gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach łowieckich
zgodnie z przepisami ustawy, wieloletnimi planami hodowlanymi oraz w oparciu
o zatwierdzone roczne plany łowieckie, a także zgodnie z zasadami selekcji
populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;
2) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska,
mających szczególnie na uwadze poprawę warunków bytowania zwierzyny;
3) zwalczanie kłusownictwa i wszelkich przejawów szkodnictwa łowieckiego;
4) organizowanie teoretycznego i praktycznego szkolenia członków i kandydatów do
Zrzeszenia z zakresu łowiectwa;
5) czuwanie nad przestrzeganiem przez członków i kandydatów do Zrzeszenia
ustawy oraz zasad etyki łowieckiej i koleżeńskości;
6) utrzymywanie dobrych stosunków z ludnością zamieszkałą na terenach
dzierżawionych obwodów oraz propagowanie wśród niej idei łowiectwa i ochrony
środowiska;
7) współpraca ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród młodzieży
z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania naturalnego
środowiska przyrodniczego;
8) realizowanie innych zadań Zrzeszenia określonych ustawą oraz wykonywanie
czynności zleconych przez organy Zrzeszenia;
9) prowadzenie działalności gospodarczej i rolniczej w celu realizacji statutowych
zadań koła.
§ 35
Zadania wymienione w § 34 koło realizuje przez:
1) dzierżawienie obwodów łowieckich i prowadzenie w nich gospodarki łowieckiej;
2) organizowanie polowań;
3) tworzenie optymalnych warunków bytowania zwierzyny oraz jej ochronę na
terenach dzierżawionych obwodów łowieckich;
4) działania członków, kandydatów do Zrzeszenia oraz zatrudnionych bądź
powołanych przez nie strażników łowieckich, prowadzone w celu zwalczania
kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
5) organizowanie szkoleń członków i kandydatów do Zrzeszenia podnoszących ich
wiedzę z zakresu przepisów dotyczących łowiectwa;
6) organizowanie udziału członków i kandydatów do Zrzeszenia w zawodach
i treningach strzeleckich, kursach, zajęciach praktycznych, wykładach,
pokazach myśliwskich i innych imprezach szkoleniowych i propagandowych
oraz czytelnictwo prasy łowieckiej;
7) aktywne uczestniczenie w organizowanych przez Zrzeszenie akcjach
propagujących idee łowiectwa i ochrony środowiska;
8) udzielanie pomocy członkom koła w rozwijaniu kynologii myśliwskiej;
9) współdziałanie z organizacjami działającymi na terenach dzierżawionych
obwodów oraz jednostkami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe w przedsięwzięciach zmierzających do ochrony środowiska
naturalnego;
10)współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie:
a) planowania zagospodarowania przestrzennego terenów wchodzących
w skład dzierżawionych obwodów łowieckich,
b) wykonywania ustawowych i statutowych zadań koła i Zrzeszenia;
11)prowadzenie działalności gospodarczej, jako podmiot gospodarczy, według zasad
określonych w odrębnych przepisach.
Rozdział VIII Członkowie koła, ich prawa i obowiązki. Nabycie członkostwa w kole
§ 36
1. Członkiem koła może być osoba, która:
1) uzyskała członkostwo Zrzeszenia;
2) złożyła własnoręcznie podpisaną deklarację oraz uiściła wpisowe.
2. Prawa i obowiązki członków koła są równe. Ograniczenie praw członków koła
i nałożenie na nich obowiązków może wynikać jedynie z postanowień Statutu.
§ 37
1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do koła składa w zarządzie koła deklarację,
której wzór stanowi załącznik nr 3 do Statutu.
2. Poza wyjątkiem wynikającym z ust. 4, przyjęcia członka Zrzeszenia do koła
dokonuje zarząd koła po wysłuchaniu zainteresowanego.
3. Przyjęcie członka do koła potwierdza się na deklaracji podpisami złożonymi przez
2 członków zarządu koła z podaniem daty przyjęcia.
4. Od uchwały o odmowie przyjęcia do koła zainteresowanemu przysługuje
odwołanie.
§ 38
W terminie 14 dni od dnia przyjęcia zarząd koła jest obowiązany powiadomić
o przyjęciu członka Zrzeszenia do koła właściwy zarząd okręgowy, przesyłając mu
stosowną uchwałę.
§ 39
1. Członek Zrzeszenia może należeć do wielu kół, z których jedno jest jego kołem
macierzystym.
2. O rodzaju koła decyduje zainteresowany członek i zarząd koła.
3. Członek może być członkiem zarządu koła lub komisji rewizyjnej lub delegatem
koła na okręgowe zjazdy delegatów wyłącznie w kole macierzystym.
§ 40
Członek koła ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do organów koła;
2) oceniać działalność koła, współdecydować o jego sprawach oraz zgłaszać
odpowiednie wnioski do organów koła;
3) korzystać z opieki i pomocy koła w zakresie wykonywania obowiązków
członkowskich;
4) składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których organy koła mają
podjąć uchwały dotyczące jego osoby i odwoływać się od tych uchwał na
zasadach ustalonych Statutem;
5) polować indywidualnie i zbiorowo na zasadach określonych prawem łowieckim
oraz uchwałami walnych zgromadzeń;
6) korzystać z majątku koła na zasadach określonych uchwałą walnego
zgromadzenia.
§ 41
Członek koła jest obowiązany:
1) przestrzegać prawa łowieckiego, Statutu oraz uchwał organów Zrzeszenia i koła,
a także dobrych obyczajów, zasad etyki i tradycji łowieckiej oraz zasad selekcji
populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;
2) współdziałać z organami Zrzeszenia w wykonywaniu ustawowych i statutowych
zadań koła i Zrzeszenia;
3) sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu zlecone przez organy koła
i Zrzeszenia;
4) ochraniać mienie koła i Zrzeszenia;
5) terminowo uiszczać składki członkowskie i inne opłaty uchwalone przez walne
zgromadzenie;
6) brać czynny udział w zwalczaniu kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
7) podnosić wiedzę łowiecką oraz doskonalić umiejętności strzeleckie;
8) składać zeznania i wyjaśnienia na żądanie organów Zrzeszenia oraz koła;
9) osobiście uczestniczyć w pracach organów koła, do których należy.
Rozdział IX Utrata członkostwa w kole
§ 42
Członek traci członkostwo w kole na skutek skreślenia z listy członków lub
wykluczenia z koła.
§ 43
1. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia z koła;
2) utraty członkostwa w Zrzeszeniu.
2. Zarząd koła może skreślić członka z listy członków, jeżeli zalega on z zapłatą
składek członkowskich lub innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie.
Skreślenie może nastąpić po uprzednim wezwaniu zainteresowanego do
wpłacenia zaległych składek członkowskich bądź opłat w określonym terminie.
§ 44
1. Wykluczenie członka z koła może nastąpić w przypadku:
1) nieprzestrzegania prawa łowieckiego, Statutu bądź uporczywego uchylania się
od wykonywania obowiązków nałożonych przez uprawnione organy koła;
2) gdy członek koła rażąco narusza zasady współżycia koleżeńskiego, dobre
obyczaje bądź zasady etyki i tradycji łowieckiej.
2. Wykluczenia dokonuje walne zgromadzenie.
3. O umieszczeniu w porządku obrad sprawy dotyczącej wykluczenia członka z koła
oraz jej uzasadnieniu zainteresowany oraz pozostali członkowie koła powinni być
powiadomieni na piśmie, co najmniej na 14 dni przed terminem walnego
zgromadzenia. Zainteresowanego powiadamia się za potwierdzeniem odbioru.
4. W przypadku wykluczenia członka z koła na podstawie ust. 1 pkt 1 zarząd koła
może zawiesić go w prawach członka koła do czasu rozpatrzenia odwołania.
§ 45
Złożenie odwołania od uchwały podjętej na podstawie § 44 ust. 4 nie wstrzymuje jej
wykonania.
§ 46
Członek skreślony lub wykluczony z koła jest obowiązany wpłacić zaległe składki
członkowskie i wszystkie inne opłaty na rzecz koła w terminie do 30 dni od dnia
utraty członkostwa.
§ 47
O utracie członkostwa w kole zarząd koła jest obowiązany powiadomić właściwy
zarząd okręgowy w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się uchwały o utracie
członkostwa.
§ 48
Po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego w sprawach związanych
z utratą członkostwa w kole, zainteresowany może dochodzić swych praw na drodze
sądowej przed sądem powszechnym.
§ 49
1. Ponowne przyjęcie członka do koła, z którego został uprzednio wykluczony, może
nastąpić po upływie 3 lat od dnia wykluczenia z koła.
2. Od uchwały o odmowie ponownego przyjęcia zainteresowanemu przysługuje
odwołanie.
§ 50
Warunkiem rozpoznania wniosku o ponowne przyjęcie do koła jest wywiązanie się
z obowiązku, o którym mowa w § 46.
Rozdział X Organy koła
§ 51
Organami koła są:
1) walne zgromadzenie - jako najwyższa władza koła;
2) zarząd koła - jako jego organ zarządzający;
3) komisja rewizyjna - jako organ kontrolny walnego zgromadzenia.
Oddział 1. Walne zgromadzenie
§ 52
1. Walne zgromadzenie tworzą członkowie koła.
2. Członek koła może brać udział w walnym zgromadzeniu tylko osobiście.
3. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym
przedstawiciele organów Zrzeszenia.
4. W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez zarząd
koła.
§ 53
Do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy:
1) określenie nazwy, siedziby i adresu koła;
2) powoływanie (wybór) i odwoływanie zarządu koła i jego poszczególnych
członków, określanie liczby członków zarządu koła, a także sprawowanych
przez nich funkcji oraz sposobu wyboru;
3) powoływanie (wybór) i odwoływanie komisji rewizyjnej i jej poszczególnych
członków;
4) wybór delegatów na okręgowe zjazdy delegatów, o których mowa w § 120
ust. 1;
5) wykluczanie członków z koła;
6) uchwalanie planu działalności i budżetu koła;
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu koła i komisji
rewizyjnej koła, wykonania budżetu oraz udzielanie absolutorium członkom
zarządu koła;
8) uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat
wnoszonych przez członków na rzecz koła, a także sposobu oraz terminu ich
uiszczania;
9) zwalnianie poszczególnych członków koła w całości lub w części ze składek
i innych opłat na rzecz koła;
10)ustalanie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz zasad
zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny;
11)podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych
i gospodarczych;
12)podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości oraz
wysokości zobowiązań, jakie zarząd koła ma prawo zaciągnąć w imieniu koła;
13)zatwierdzanie wniosków zgłaszanych przez zarząd koła lub członków koła
o odznaczenia łowieckie, uchwalanie wyróżnień i nagród dla członków koła za
zasługi w Statutowej działalności;
14)podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału i rozwiązania koła;
15)powoływanie komisji problemowych;
16)uchwalanie regulaminu obrad walnego zgromadzenia;
17)ustanawianie sztandaru koła oraz wzoru oznaki;
18)nadawanie członkostwa honorowego koła;
19)podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 120 ust. 6 pkt 2 i § 129
ust. 4 pkt 4;
20)uchwalanie i rozpatrywanie innych spraw przewidzianych w Statucie oraz
zleconych przez właściwe organy Zrzeszenia.
§ 54
Walne zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 55
Zwyczajne walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd koła raz w roku celem
- między innymi - rozpatrzenia spraw określonych w § 53 pkt 6 i 7.
§ 56
1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie może być zwołane przez zarząd koła
w każdym czasie.
2. Zarząd koła jest obowiązany zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenia także na
wniosek:
1) komisji rewizyjnej koła;
2) właściwego zarządu okręgowego Zrzeszenia;
3) 1/3 ogólnej liczby członków koła.
3. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia powinien być
złożony na piśmie z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad.
4. Zarząd koła jest obowiązany zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2. Walne
zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku.
5. Niezwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie określonym
w ust. 4 upoważnia właściwy zarząd okręgowy do zwołania nadzwyczajnego
walnego zgromadzenia.
§ 57
1. Zwołanie walnego zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie
każdego członka koła co najmniej na 14 dni przed terminem walnego
zgromadzenia z podaniem:
1) daty, godziny i miejsca mającego się odbyć walnego zgromadzenia;
2) porządku obrad.
2. Podmioty określone w § 56 ust. 2 mogą złożyć wniosek o zamieszczenie
w porządku obrad walnego zgromadzenia określonych spraw, pod warunkiem
przekazania tego wniosku zarządowi koła, co najmniej na 10 dni przed terminem
walnego zgromadzenia.
3. O zamieszczeniu nowych spraw w porządku obrad zarząd koła zawiadamia
członków, co najmniej na 7 dni przed terminem walnego zgromadzenia.
§ 58
Skierowanie wniosku o umieszczenie w porządku obrad, jak i umieszczenie
w porządku obrad spraw związanych z odwołaniem i powołaniem członków organów
koła przed upływem kadencji oraz z wykluczeniem członka z koła, wymaga
uzasadnienia.
§ 59
1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały, gdy zostało zwołane zgodnie
z § 57 i jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały bez zachowania wymogów
ust. 1:
1) o ile obecni są wszyscy członkowie koła i nikt ze zgromadzonych nie wniósł
sprzeciwu odnośnie trybu zwołania walnego zgromadzenia, jak i porządku
obrad lub;
2) uchwała dotyczyć ma bezpośrednio członka koła, a on sam wyraził zgodę na
rozpatrzenie sprawy.
3. W przypadku, gdy walne zgromadzenie nie odpowiada wymogom określonym
w Statucie i nie zastosowano trybu określonego w ust. 2, należy zwołać je
ponownie z zachowaniem wymogów § 57 i 58.
§ 60
1. Walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego obrad i sekretarza.
2. Z przebiegu walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje
przewodniczący i sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym
walnym zgromadzeniu.
3. Członkowie koła mogą przeglądać protokoły.
§ 61
1. Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków koła.
2. Koło jest obowiązane przedstawić właściwemu zarządowi okręgowemu
protokoły walnych zgromadzeń wraz z podjętymi uchwałami w terminie 30 dni
od dnia odbycia walnego zgromadzenia.
Rozdział 2. Zarząd koła
§ 62
1. Zarząd koła składa się z od 4 do 7 członków wybranych spośród członków koła.
2. W skład zarządu koła wchodzą: prezes, łowczy, sekretarz, skarbnik.
3. Walne zgromadzenie może dokonać wyboru większej liczby członków zarządu
koła, niż wynikająca z ust. 2, powierzając im pełnienie określonych funkcji.
4. Walne zgromadzenie dokonuje wyboru członków zarządu koła w jeden
z następujących sposobów:
3) przez dokonanie bezpośredniego wyboru do pełnienia poszczególnych funkcji;
4) przez dokonanie wyboru odpowiedniej liczby członków, którzy ze swego grona
wybierają członków zarządu koła na poszczególne funkcje; ukonstytuowanie
się zarządu koła powinno nastąpić przed zakończeniem obrad walnego
zgromadzenia dokonującego wyboru;
5) przez dokonanie w pierwszej kolejności wyboru prezesa zarządu koła i na
jego wniosek, pozostałych członków.
5. W przypadku określonym w ust. 4 pkt 2, oraz dokonania zmian pełnionych funkcji
w ramach zarządu koła w trakcie jego kadencji, zarząd koła o zmianach
powiadamia niezwłocznie członków koła.
6. Członek zarządu koła, który nie uzyskał absolutorium, może być odwołany przez
walne zgromadzenie zwykłą większością głosów na tym samym posiedzeniu,
z pominięciem terminów dotyczących umieszczenia spraw w porządku obrad
walnego zgromadzenia.
7. W przypadku przewidzianym w ust. 6, a także w przypadku stwierdzenia przez
walne zgromadzenie zaprzestania pełnienia funkcji przez członka zarządu, walne
zgromadzenie może przeprowadzić wybory uzupełniające do zarządu koła
z ominięciem terminów dotyczących umieszczenia spraw w porządku obrad
walnego zgromadzenia.
8. W przypadku utraty zdolności sprawowania swej funkcji przez członka zarządu
koła lub złożenia przez niego rezygnacji i zaprzestania pełnienia swych
obowiązków, zarząd koła powierza pełnienie obowiązków innemu członkowi
zarządu koła lub też innemu członkowi koła do czasu najbliższego walnego
zgromadzenia. Osoba niebędąca członkiem zarządu koła, w trakcie jego obrad
dysponuje jedynie głosem doradczym.
§ 63
1. Posiedzenia zarządu koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
raz na kwartał.
2. Posiedzenie zarządu koła zwołuje i prowadzi prezes, a w przypadku jego
nieobecności upoważniony wcześniej przez zarząd koła inny członek zarządu
koła.
3. W przypadku niezwołania przez prezesa posiedzenia zarządu koła w terminie
określonym w ust. 1 posiedzenie zarządu koła może zwołać upoważniony
wcześniej członek zarządu koła.
4. Zarząd może podejmować uchwały wyłącznie w obecności prezesa lub
upoważnionego wcześniej członka zarządu koła.
5. Z posiedzeń zarządu koła sporządza się protokół, który podpisują
przewodniczący obrad i sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym
posiedzeniu zarządu koła.
§ 64
Do kompetencji zarządu koła należą wszystkie sprawy koła, z wyjątkiem
zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia, a w szczególności:
1) bieżące kierowanie sprawami związanymi z prowadzeniem gospodarki
łowieckiej, działalności gospodarczej i organizacyjnej koła;
2) realizacja budżetu;
3) opracowanie projektów planów działalności koła;
4) wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia;
5) wykonywanie uchwał i zarządzeń organów Zrzeszenia;
6) zawieranie umów z uwzględnieniem § 53 pkt 12;
7) przyjmowanie i skreślanie członków i kandydatów;
8) organizowanie i prowadzenie szkoleń;
9) organizowanie praktycznych szkoleń i treningów strzeleckich;
10)powoływanie i odwoływanie gospodarzy łowisk;
11)zatrudnianie i zwalnianie oraz powoływanie i odwoływanie strażników łowieckich, i
innych pracowników koła, a także wyznaczanie im zakresu obowiązków;
12)nakładanie na członków kar porządkowych.
§ 65
1. Zarząd koła we własnym zakresie dokonuje szczegółowego podziału kompetencji
między swych członków, z tym że:
1) prezes zarządu koła kieruje bieżącą działalnością koła, reprezentuje koło na
zewnątrz, kieruje pracą zarządu koła oraz zwołuje jego posiedzenia i im
przewodniczy, a także dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa
pracy;
2) łowczy organizuje gospodarkę łowiecką w dzierżawionych obwodach,
organizuje polowania, czuwa nad przestrzeganiem przez członków
obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania polowania,
a w szczególności zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej, dobrych obyczajów
myśliwskich i koleżeńskich, opracowuje wnioski do planów hodowlanych,
prowadzi ewidencję polowań oraz statystykę w zakresie zagospodarowania
obwodów i pozyskania zwierzyny;
3) sekretarz sporządza protokoły zebrań zarządu koła, prowadzi zbiór protokołów
walnych zgromadzeń i zarządu koła, rejestr uchwał walnych zgromadzeń
i zarządu koła, prowadzi korespondencję, ewidencję członków i inne sprawy
związane z obsługą biurowo-administracyjną koła;
4) skarbnik, osobiście lub z pomocą osoby o odpowiednich kwalifikacjach,
prowadzi rachunkowość koła, ściąga przypadające na rzecz koła i Zrzeszenia
składki i opłaty, czuwa nad prawidłowym wykonywaniem budżetu i prowadzi
dokumentację finansowo-księgową.
2. Zarząd koła informuje członków koła o szczegółowym podziale kompetencji
pomiędzy członków zarządu koła.
§ 66
1. Oświadczenia woli w imieniu koła składają dwaj członkowie zarządu koła lub
jeden członek zarządu koła i osoba przez zarząd koła do tego upoważniona.
W imieniu koła zarząd koła składa oświadczenia na piśmie, umieszczając swoje
podpisy pod nazwą koła.
2. Zarząd koła może udzielić jednemu z członków zarządu koła lub innej osobie
pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub
czynności szczególnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością koła.
§ 67
Zarząd koła jest obowiązany zapoznać wszystkich członków z obowiązującymi
uchwałami organów Zrzeszenia i koła, a na żądanie członka okazać je do wglądu.
Rozdział 3. Komisja rewizyjna
§ 68
1. Komisja rewizyjna kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej,
gospodarczej i finansowej koła.
2. Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
3. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego przed
zakończeniem obrad walnego zgromadzenia, które dokonało wyboru komisji
rewizyjnej.
4. W przypadku stwierdzenia zaprzestania pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej,
walne zgromadzenie może przeprowadzić wybory uzupełniające, z pominięciem
terminów dotyczących umieszczenia spraw w porządku obrad walnego
zgromadzenia.
5. O zmianach na stanowiskach w komisji rewizyjnej, jej przewodniczący
powiadamia niezwłocznie zarząd koła i członków koła.
6. Członkowie komisji rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie i nie mogą być
z tego tytułu wynagradzani.
§ 69
1. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na pół roku. Komisja rewizyjna jest obowiązana dokonać kontroli
działalności zarządu koła, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, co najmniej
raz w roku.
2. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący.
3. W przypadku, gdy przewodniczący nie zwoła posiedzenia komisji rewizyjnej
w terminie i w sprawach określonych w ust. 1, posiedzenia zwołuje co najmniej
2 członków komisji rewizyjnej.
4. Z posiedzeń komisji rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują
przewodniczący i protokolant.
§ 70
Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie, przynajmniej raz w roku, kontroli kasy i rachunkowości oraz
gospodarczej działalności zarządu koła;
2) dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej zarządu koła;
3) sporządzanie protokołów z rewizji i ocen działalności oraz innych czynności;
4) składanie ze swych czynności sprawozdań walnemu zgromadzeniu,
zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę rocznego sprawozdania
finansowego oraz ocenę pracy zarządu koła;
5) składanie wniosków w sprawie absolutorium dla członków zarządu koła;
6) współpraca z okręgową komisją rewizyjną.
§ 71
W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń prawa przez zarząd koła lub
poszczególnych jego członków, komisja rewizyjna jest obowiązana powiadomić
o tym właściwy zarząd okręgowy.
Rozdział 4. Przepisy wspólne dla zarządu koła i komisji rewizyjnej
§ 72
1. Nie można być jednocześnie członkiem zarządu koła i komisji rewizyjnej.
2. W skład komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami
zarządu koła w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej oraz być podwładnym w stosunku zależności
służbowej lub pracowniczej.
Rozdział XI Majątek i fundusze koła. Wpisowe i składka
§ 73
Koło może tworzyć fundusze oraz nabywać i zbywać składniki majątkowe.
§ 74
1. Na majątek koła składają się:
1) majątek trwały, wartości niematerialne i prawne;
2) majątek obrotowy:
a) środki pieniężne,
b) należności i roszczenia;
3) dochody:
a) z wpisowego, składek członkowskich i innych opłat uchwalonych przez
walne zgromadzenie, dotacje i darowizny, dobrowolne świadczenia osób
fizycznych i prawnych oraz z imprez organizowanych przez koło,
b) wpływy z gospodarki łowieckiej,
c) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej.
2. Wysokość wpisowego do koła nie może przekraczać dziesięciokrotności rocznej
składki do Zrzeszenia.
3. Poza wpisowym koło nie ma prawa pobierać od kandydatów do koła
jakichkolwiek innych świadczeń finansowych, w tym darowizn.
4. Walne zgromadzenie, określając wysokość składki, powinno kierować się
rzeczywistymi potrzebami finansowymi koła związanymi z prowadzoną
działalnością statutową.
5. Walne zgromadzenie może uchwalić składkę ulgową stosując odpowiednio
przepis § 181 ust. 2.
6. Uzyskane dochody koła przeznacza się na finansowanie jego działalności
statutowej.
7. Rok gospodarczy w kole trwa od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego.
Rozdział XII Utrata członkostwa w Zrzeszeniu
§ 75
Koło traci członkostwo Zrzeszenia w przypadku:
1) wykluczenia koła ze Zrzeszenia;
2) rozwiązania koła.
§ 76
Wykluczenie koła ze Zrzeszenia może nastąpić, gdy jego organy w sposób rażący
naruszają przepisy ustawy, Statutu, uchwały organów Zrzeszenia oraz dyscyplinę
organizacyjną.
§ 77
Rozwiązanie koła następuje w przypadkach:
1) podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o jego rozwiązaniu;
2) podjęcia uchwały o rozwiązaniu koła przez właściwą okręgową radę na skutek:
a) zmniejszenia się liczby członków koła poniżej 10 i nieuzupełnienia przez koło
liczby członków w terminie 6 miesięcy,
b) niedzierżawienia przez okres co najmniej jednego roku żadnego obwodu
łowieckiego.
§ 78
W przypadku wykluczenia koła ze Zrzeszenia lub jego rozwiązania, następuje
likwidacja koła.
Rozdział XIII Łączenie się kół, podział oraz likwidacja koła
Rozdział 1. Łączenie się kół
§ 79
Koło może w każdym czasie połączyć się z innym kołem na podstawie uchwał
walnych zgromadzeń łączących się kół.
§ 80
Uchwały o połączeniu powinny zawierać:
1) oznaczenie koła przejmującego i przejmowanego;
2) datę połączenia.
§ 81
Podstawę rachunkową połączenia stanowią sprawozdania finansowe łączących się
kół, sporządzone na dzień połączenia.
§ 82
Połączenie wywiera skutek od chwili wpisania go do rejestru właściwego zarządu
okręgowego i wykreślenia koła przejmowanego.
§ 83
Członkowie, którzy w chwili połączenia należeli do koła przejmowanego, stają się
członkami koła przejmującego.
§ 84
Wskutek połączenia majątek koła przejętego przechodzi na koło przejmujące,
a wierzyciele i dłużnicy koła przejmowanego stają się wierzycielami i dłużnikami koła
przejmującego.
§ 85
1. Niezwłocznie po podjęciu uchwał o połączeniu zamiast zarządu i komisji
rewizyjnej koła przejmowanego, działa zarząd i komisja rewizyjna koła
przejmującego.
2. Jeżeli uchwały walnych zgromadzeń o połączeniu tak stanowią, po wpisie
połączenia do rejestru, koło dokonuje niezwłocznie wyboru zarządu koła i komisji
rewizyjnej.
Rozdział 2. Podział koła
§ 86
Koło może podzielić się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia w ten sposób,
że z jego wydzielonej części zostaje utworzone nowe koło.
§ 87
1. Uchwała o podziale koła powinna zawierać:
1) oznaczenie dotychczasowego koła i koła powstającego w wyniku podziału;
2) listę członków przechodzących do nowego koła powstałą w oparciu
o dobrowolne oświadczenie członków;
3) zatwierdzenie sprawozdania finansowego koła i planu podziału składników
majątkowych i finansowych oraz określenie procentowego udziału koła
dotychczasowego i powstającego w dzielonym majątku;
4) datę podziału koła.
2. Koło dotychczasowe i koło powstające powinny dzierżawić lub mieć gwarancję
wydzierżawienia obwodu łowieckiego.
§ 88
Niezwłocznie po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale koła
zebranie członków przechodzących do nowego koła:
1) określa liczbę członków zarządu koła i funkcję w zarządzie koła, sposób jego
wyboru oraz dokonuje wyboru zarządu koła;
2) dokonuje wyboru komisji rewizyjnej.
§ 89
Zarząd koła powstającego jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia jego wyboru,
wystąpić z wnioskiem do właściwego zarządu okręgowego o wpisanie koła do
rejestru, a zarząd koła dotychczasowego - z wnioskiem o wpisanie do rejestru jego
podziału.
§ 90
Wskutek podziału koła, na koło powstające przechodzą - z chwilą jego
zarejestrowania - wynikające z planu podziału składniki majątkowe oraz prawa
i zobowiązania. W tym też zakresie wierzyciele i dłużnicy dotychczasowego koła
stają się wierzycielami i dłużnikami powstającego koła. Za zobowiązania powstałe
przed podziałem koło dotychczasowe i powstające odpowiadają proporcjonalnie do
przejętego majątku.
§ 91
Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji o podziale koła zarząd koła zwołuje walne
zgromadzenie celem podjęcia uchwał, o których mowa w § 53 pkt 1, 6, 8 i 10.
§ 92
Przy podziale koła i rejestracji koła powstającego stosuje się odpowiednio przepisy
§ 30.
Rozdział 3. Likwidacja koła
§ 93
Likwidacji koła dokonuje ostatni zarząd koła lub likwidatorzy powołani przez walne
zgromadzenie.
§ 94
Jeżeli walne zgromadzenie nie powoła likwidatora w terminie 30 dni od dnia podjęcia
uchwały o rozwiązaniu koła bądź o jego wykluczeniu ze Zrzeszenia, likwidatora
powołuje właściwy zarząd okręgowy.
§ 95
Likwidatorzy koła są obowiązani:
1) powiadomić niezwłocznie właściwy zarząd okręgowy o powierzeniu im likwidacji
z podaniem swoich nazwisk, imion i adresów do korespondencji;
2) złożyć właściwemu zarządowi okręgowemu:
a) bilans otwarcia likwidacji,
b) sprawozdanie z dokonanej likwidacji koła.
§ 96
W przypadku uchylania się przez likwidatorów od przeprowadzenia likwidacji koła
albo niezakończenia likwidacji koła w terminie 12 miesięcy od powołania likwidatora,
właściwy zarząd okręgowy może odwołać likwidatorów i powołać nowych.
§ 97
1. W przypadku likwidacji koła jego majątek przeznacza się na zaspokojenie
zobowiązań koła. Majątek pozostały po zaspokojeniu zobowiązań koła przechodzi
na cele społeczne związane z łowiectwem, oznaczone w uchwale walnego
zgromadzenia.
2. Jeżeli likwidator stwierdzi, że zwołane przez niego walne zgromadzenie nie może
się odbyć albo nie może podjąć decyzji o przeznaczeniu majątku pozostałego po
zaspokojeniu zobowiązań, informuje o tym właściwy zarząd okręgowy, który
podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku.

DZIAŁ III
ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE
Rozdział XIV Organy Zrzeszenia
§ 98
1. Krajowymi organami Zrzeszenia są:
1) Krajowy Zjazd Delegatów;
2) Naczelna Rada Łowiecka;
3) Zarząd Główny;
4) Kapituła Odznaczeń Łowieckich.
2. Okręgowymi organami Zrzeszenia są:
1) okręgowy zjazd delegatów;
2) okręgowe rady łowieckie;
3) zarządy okręgowe.
3. Organami postępowania dyscyplinarnego są:
1) Główny Sąd Łowiecki i okręgowe sądy łowieckie;
2) Główny Rzecznik Dyscyplinarny i okręgowi rzecznicy dyscyplinarni.
4. Organami kontroli wewnętrznej są:
1) Główna Komisja Rewizyjna;
2) okręgowe komisje rewizyjne.
Rozdział 1. Krajowy Zjazd Delegatów
§ 99
Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Zrzeszenia.
§ 100
1. Krajowy Zjazd Delegatów tworzą wyłonieni w wyborach pośrednich
przedstawiciele kół i przedstawiciele członków niestowarzyszonych z kołami.
2. Każdy delegat na Krajowy Zjazd Delegatów posiada jeden głos.
§ 101
1. Krajowe Zjazdy Delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Krajowe Zjazdy Delegatów zwoływane są przez Naczelną Radę Łowiecką.
§ 102
1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest raz na pięć lat.
2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów powinien odbyć się w terminie 60 dni od
dnia otrzymania wniosku:
1) co najmniej 1/3 ogólnej liczby okręgowych rad łowieckich;
2) co najmniej 2/5 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
3. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów powinien być
złożony na piśmie wraz z uzasadnieniem i wskazaniem spraw, które powinny
znaleźć się w porządku obrad.
4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może być ponadto zwołany w każdym
czasie przez Naczelną Radę Łowiecką.
5. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów otwiera prezes ustępującej Naczelnej Rady
Łowieckiej, który zarządza wybór przewodniczącego Zjazdu. Przewodniczący
Zjazdu zarządza wybór od 1 do 2 zastępców przewodniczącego i sekretarza.
6. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów otwiera prezes Naczelnej Rady
Łowieckiej, który zarządza wybór przewodniczącego Zjazdu. Przewodniczący
Zjazdu zarządza wybór od 1 do 2 zastępców przewodniczącego i sekretarza.
§ 103
1. W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział: członkowie honorowi
Zrzeszenia, członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej, Zarządu Głównego, prezes
Głównego Sądu Łowieckiego, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej,
przewodniczący Kapituły Odznaczeń Łowieckich oraz Główny Rzecznik
Dyscyplinarny.
2. W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział inne osoby zaproszone przez
Naczelną Radę Łowiecką.
3. Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów oraz osoby wymienione w ust. 1 i 2
powinny otrzymać na 30 dni przed terminem Zjazdu zawiadomienie o Zjeździe,
wraz z projektem proponowanego porządku obrad.
§ 104
1. Delegaci na zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów wybierani są przez okręgowe
zjazdy delegatów, w stosunku jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę pięciuset
członków według miejsca stałego zamieszkania, obejmującego teren okręgu. Do
liczby członków zamieszkałych na terenie okręgu dolicza się członków Zrzeszenia
- cudzoziemców, dla których dany okręg jest okręgiem właściwym w rozumieniu
§ 7 ust. 3.
2. Wybory delegatów odbywają się przed każdym zwyczajnym Krajowym Zjazdem
Delegatów.
3. Mandaty delegatów zachowują ważność do czasu wyboru delegatów na następny
zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów.
§ 105
Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
1) uchwalanie Statutu i jego zmian;
2) ustalanie kierunków działania i zasad realizacji zadań Zrzeszenia;
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Naczelnej Rady Łowieckiej
z działalności Zrzeszenia;
4) wybór 10 członków Naczelnej Rady Łowieckiej spośród delegatów na Krajowy
Zjazd Delegatów;
5) nadawanie członkostwa honorowego Zrzeszenia;
6) ustanawianie godła, sztandaru, pieczęci, flagi i barw Zrzeszenia;
7) ustanawianie odznaczeń łowieckich, o których mowa w § 117 ust. 2, oraz wzoru
oznaki Zrzeszenia;
8) uchwalanie porządku i regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów oraz
powoływanie jego komisji;
9) uchylanie sprzecznych z prawem bądź Statutem uchwał okręgowych zjazdów
delegatów.
Rozdział 2. Naczelna Rada Łowiecka
§ 106
W skład Naczelnej Rady Łowieckiej wchodzą:
1) członkowie - po jednym z każdego okręgu - wybrani przez okręgowe zjazdy
delegatów w trybie, o którym mowa w § 124 pkt 3 lit. c;
2) członkowie - w liczbie 10 osób - wybrani przez Krajowy Zjazd Delegatów,
spośród co najmniej 15 kandydatów będących delegatami na ten Zjazd.
§ 107
1. Na miejsce członków Naczelnej Rady Łowieckiej, którzy przestali pełnić swoje
funkcje w trakcie kadencji wchodzą:
1) w miejsce członka, o którym mowa w § 106 pkt 1, zastępca wybrany przez
zjazd, o którym mowa w tym przepisie;
2) w miejsce członka, o którym mowa w § 106 pkt 2, osoba, która uzyskała
kolejną, największą liczbę głosów na zjeździe, o którym mowa w tym
przepisie.
2. Szczegółową kolejność osób, o których mowa w ust. 1, określą właściwe zjazdy
łącznie z dokonywanymi wyborami.
§ 108
Do zadań Naczelnej Rady Łowieckiej należy:
1) zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów oraz przedkładanie projektu
regulaminu Zjazdu, porządku obrad i projektów uchwał;
2) przedkładanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania z działalności
Zrzeszenia za okres kadencji;
3) nadzorowanie wykonywania uchwał Krajowych Zjazdów Delegatów;
4) uchwalanie regulaminu obrad Naczelnej Rady Łowieckiej;
5) uchwalanie regulaminów i zasad przewidzianych w Statucie;
6) uchwalanie zasad organizacyjnych dotyczących członków niestowarzyszonych;
7) uchwalanie rocznych planów działalności i budżetu Zrzeszenia;
8) zatwierdzanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Zrzeszenia
i udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu;
9) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zrzeszenia i jego organów
krajowych;
10)ustalanie wysokości składki członkowskiej do Zrzeszenia, z zastrzeżeniem § 127
pkt 15, oraz rozdziału składek między budżety Zarządu Głównego i zarządów
okręgowych;
11)wyrażanie zgody na zbywanie nieruchomości oraz obciążanie majątku Zrzeszenia
powyżej kwoty określonej przez Naczelną Radę Łowiecką;
12)uchwalanie wytycznych dotyczących racjonalnej gospodarki łowieckiej oraz zasad
selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych, a także zasad postępowania
z trofeami łowieckimi;
13)określanie zasad etyki łowieckiej;
14)powoływanie i odwoływanie:
a) przewodniczącego Zarządu Głównego - Łowczego Krajowego,
b) od 2 do 4 członków Zarządu Głównego na wniosek Łowczego Krajowego,
c) przewodniczącego i członków Kapituły Odznaczeń Łowieckich,
d) prezesa i sędziów Głównego Sądu Łowieckiego,
e) Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców,
f) przewodniczącego i członków Głównej Komisji Rewizyjnej;
15)sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu Głównego i okręgowych rad
łowieckich;
16)dokonywanie zmian podziału terytorium kraju na okręgi;
17)zwoływanie nadzwyczajnych okręgowych zjazdów delegatów wraz
z zamieszczaniem w porządku obrad określonych spraw;
18)powoływanie ciał doradczych - komisji problemowych oraz określanie zakresu ich
działania;
19)ustalanie wzoru stroju organizacyjnego wraz z dystynkcjami;
20)składanie wniosków o nadanie godności członka honorowego;
21)ustalanie sposobu rejestracji i obowiązku ujawniania kar porządkowych, o których
mowa w § 154 ust. 1 pkt 3 i 4;
22)wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem.
§ 109
1. Naczelna Rada Łowiecka wybiera spośród członków Rady prezesa i 4 jego
zastępców. Osoby te stanowią Prezydium Rady.
2. Prezesem Rady nie może być osoba zatrudniona w organach administracji
publicznej na stanowisku związanym ze sprawowaniem nadzoru nad
działalnością Zrzeszenia.
§ 110
1. Posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej zwoływane są co najmniej dwa razy
w roku celem rozpatrzenia między innymi spraw określonych w § 108 pkt 7 - 9.
2. Pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej danej kadencji, bezpośrednio
po jej wyborze, zwołuje i otwiera przewodniczący Krajowego Zjazdu Delegatów.
Przepisu ust. 7 nie stosuje się.
3. Posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej zwoływane są przez jej Prezydium.
4. Prezydium zwołuje posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej także na wniosek:
1) Zarządu Głównego;
2) co najmniej 1/3 członków Naczelnej Rady Łowieckiej.
Przepis § 102 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Posiedzenie Rady zwołane w trybie ust. 4 powinno odbyć się w terminie do 30
dni od dnia zgłoszenia wniosku.
6. Zasady zwoływania, obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin
obrad Naczelnej Rady Łowieckiej.
7. Członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej, a także Zarząd Główny, powinni
otrzymać co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem Rady zawiadomienie o jego
terminie wraz z proponowanym porządkiem obrad.
8. W posiedzeniach Naczelnej Rady Łowieckiej mogą brać udział: członkowie
Zarządu Głównego, prezes Głównego Sądu Łowieckiego, przewodniczący
Głównej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Kapituły Odznaczeń Łowieckich,
Główny Rzecznik Dyscyplinarny, a także goście zaproszeni przez Prezydium
Naczelnej Rady Łowieckiej.
§ 111
Do kompetencji Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej należy:
1) zwoływanie i ustalanie projektu porządku obrad Naczelnej Rady Łowieckiej;
2) kierowanie pod obrady Rady projektów uchwał;
3) kontrola działalności komisji problemowych;
4) kontrola wykonywania uchwał i zaleceń Rady;
5) ustalanie wysokości wynagradzania Łowczego Krajowego - przewodniczącego
Zarządu Głównego;
6) ustalanie zasad wypłacania rekompensat z tytułu ponoszonych kosztów
związanych z pełnioną funkcją przez sędziów i rzeczników dyscyplinarnych oraz
w uzgodnieniu z Zarządem Głównym, wysokości rekompensat dla sędziów
Głównego Sądu Łowieckiego i rzeczników zespołu Głównego Rzecznika
Dyscyplinarnego.
Oddział 3. Zarząd Główny
§ 112
1. Zarząd Główny jest organem zarządzającym Zrzeszenia.
2. W skład Zarządu Głównego wchodzi Łowczy Krajowy, jako jego
przewodniczący, oraz od 2 do 4 członków.
§ 113
Do zakresu działalności Zarządu Głównego należy:
1) reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz;
2) prowadzenie działalności Zrzeszenia w ramach zatwierdzonych planów oraz
uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Naczelnej Rady Łowieckiej;
3) przedstawianie Naczelnej Radzie Łowieckiej:
a) projektów rocznych planów działalności i budżetu Zrzeszenia,
b) sprawozdań z wykonania budżetu Zrzeszenia oraz jego działalności,
c) wniosków dotyczących działalności Zrzeszenia;
4) podejmowanie decyzji w sprawie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
z urzędującymi członkami zarządów okręgowych;
5) nadzór nad działalnością zarządów okręgowych;
6) wydawanie niezbędnych zarządzeń oraz instrukcji;
7) zarządzanie majątkiem Zrzeszenia;
8) nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz obciążanie tego majątku;
9) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej
przy opracowywaniu krajowych założeń dotyczących gospodarki łowieckiej;
10)ustalanie zasad postępowania przy składaniu wniosków o wydzierżawienie
obwodów łowieckich;
11)współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej
przy opracowywaniu lub zmianie przepisów prawa w dziedzinie łowiectwa;
12)wydawanie opinii przewidzianych w ustawie lub na wniosek ministra właściwego
do spraw środowiska;
13)ustalanie, w uzgodnieniu z Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej, reprezentacji
na krajowe i międzynarodowe zjazdy, konferencje, imprezy kynologiczne
i strzeleckie;
14)nadzór nad stacjami naukowo-badawczymi Zrzeszenia;
15)powoływanie klubów specjalistycznych oraz ustalanie zasad ich działania;
16)prowadzenie biblioteki i archiwum Zrzeszenia;
17)podejmowanie uchwał w sprawie wydzierżawiania przez Zrzeszenie obwodów
łowieckich, o których mowa w art. 28 ust. 1a ustawy;
18)opiniowanie wniosków okręgowych zjazdów delegatów w sprawie połączenia
okręgów;
19)prowadzenie Centralnego Rejestru Trofeów Łowieckich;
20)powoływanie komisji wyceny ostatecznej trofeów łowieckich;
21)prowadzenie ośrodków hodowli zwierzyny Zrzeszenia oraz udzielanie
pełnomocnictw zarządom okręgowym do ich prowadzenia;
22)wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem oraz zleconych przez
Naczelną Radę Łowiecką, a także podejmowanie decyzji w sprawach
niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Zrzeszenia.
§ 114
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi jego przewodniczący.
2. Posiedzenia zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w miesiącu.
§ 115
1. Zarząd we własnym zakresie dokonuje podziału zadań między swoich członków.
2. W sprawach z zakresu prawa pracy, w stosunku do pracowników Zrzeszenia,
czynności dokonuje przewodniczący Zarządu Głównego.
3. Umowę o pracę z przewodniczącym Zarządu Głównego zawiera prezes
Naczelnej Rady Łowieckiej.
§ 116
Zarząd Główny udziela pełnomocnictwa zarządom okręgowym lub ich urzędującym
członkom do dokonywania określonych czynności z zakresu zarządzania
działalnością Zrzeszenia w ramach okręgu, w tym zarządzania funduszami
i majątkiem, a także do dokonywania innych czynności.
Rozdział 4. Kapituła Odznaczeń Łowieckich
§ 117
1. Za zasługi dla łowiectwa, na wniosek właściwych organów Zrzeszenia, nadawane
są odznaczenia łowieckie.
2. Odznaczeniami łowieckimi są:
1) Złom;
2) Złoty, Srebrny i Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej;
3) Medal Świętego Huberta;
4) Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa.
3. Odznaczenia łowieckie, o których mowa w ust. 2, nadaje w imieniu Zrzeszenia
Kapituła Odznaczeń Łowieckich.
4. Kapituła Odznaczeń Łowieckich składa się z 11 osób powołanych spośród
członków Zrzeszenia odznaczonych Złomem lub Złotym Medalem Zasługi
Łowieckiej. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.
§ 118
1. Odznaczenia łowieckie, o których mowa w § 117 ust. 2 pkt 1-3 i § 119, nadawane
są członkom Zrzeszenia.
2. Osobom lub instytucjom spoza Zrzeszenia za szczególne zasługi w rozwoju
gospodarki łowieckiej, stworzenie wybitnych dzieł artystycznych o tematyce
łowieckiej lub rozpowszechnianie idei łowieckich, mogą być nadawane
odznaczenia łowieckie wymienione w § 117 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz w § 119.
3. Tryb postępowania Kapituły Odznaczeń Łowieckich określa regulamin
uchwalony przez Naczelną Radę Łowiecką.
§ 119
Odznaczeniami łowieckimi są także okręgowe odznaczenia łowieckie ustanawiane
przez okręgowe rady łowieckie.
Rozdział 5. Okręgowy zjazd delegatów
§ 120
1. Okręgowy zjazd delegatów tworzą:
1) delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kół mających siedzibę na terenie
okręgu;
2) delegaci wybrani spośród członków niestowarzyszonych zamieszkałych
na terenie okręgu;
3) delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kół mających siedzibę w innych
okręgach i dzierżawiących obwody łowieckie na terenie danego okręgu.
2. Osobom wymienionym w ust. 1 przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
3. Każdy delegat na okręgowy zjazd delegatów posiada jeden głos.
4. Okręgowe zjazdy delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
5. Zwyczajny okręgowy zjazd delegatów zwoływany jest przez okręgową radę
łowiecką raz na 5 lat.
6. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów zwołuje okręgowa rada łowiecka
i powinien on się odbyć w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku:
1) Naczelnej Rady Łowieckiej;
2) co najmniej 1/3 liczby kół mających siedzibę na terenie okręgu lub
2/5 delegatów na okręgowy zjazd.
Przepis § 102 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
7. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów może być ponadto zwołany w każdym
czasie przez okręgową radę łowiecką.
8. Zwyczajny okręgowy zjazd delegatów otwiera prezes ustępującej okręgowej rady
łowieckiej, który zarządza wybór przewodniczącego zjazdu. Przewodniczący
zjazdu zarządza wybór od 1 do 2 zastępców przewodniczącego i sekretarza.
9. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów otwiera prezes okręgowej rady
łowieckiej, który zarządza wybór przewodniczącego zjazdu. Przewodniczący
zjazdu zarządza wybór od 1 do 2 zastępców przewodniczącego i sekretarza.
§ 121
1. W okręgowym zjeździe delegatów mogą brać udział członkowie honorowi mający
miejsce stałego zamieszkania na terenie okręgu, członkowie okręgowej rady
łowieckiej oraz zarządu okręgowego, prezes okręgowego sądu łowieckiego,
przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej oraz okręgowy rzecznik
dyscyplinarny, a także delegowani przedstawiciele krajowych organów
Zrzeszenia.
2. W okręgowym zjeździe delegatów mogą brać udział inne osoby zaproszone przez
okręgową radę łowiecką.
§ 122
Delegaci na okręgowy zjazd delegatów oraz organy i osoby wymienione w § 121
ust. 1 powinni otrzymać na 30 dni przed zjazdem zawiadomienie o zjeździe, wraz
z proponowanym porządkiem obrad.
§ 123
1. Delegaci na okręgowy zjazd delegatów, o których mowa w § 120 ust. 1 pkt 1,
wybierani są w liczbie jednego delegata na każdą pełną liczbę 20 członków koła.
Koła liczące nie więcej niż 20 członków wybierają jednego delegata.
2. Członkowie niestowarzyszeni, o których mowa w § 120 ust. 1 pkt 2, wybierają
swych delegatów na zjazd okręgowy w liczbie jednego delegata na każdą pełną
liczbę 20 członków niestowarzyszonych obecnych podczas zebrania wyborczego
organizowanego przed każdym zwyczajnym okręgowym zjazdem delegatów.
Jeżeli na zebraniu wyborczym obecnych jest nie więcej niż 20 członków, wybiera
się jednego delegata.
3. Delegaci, o których mowa w § 120 ust. 1 pkt 3, wybierani są w liczbie jednego
delegata na każde koło.
4. Wybory delegatów odbywają się przed każdym zwyczajnym zjazdem delegatów.
5. Mandaty delegatów zachowują ważność do czasu wyboru delegatów na następny
zwyczajny okręgowy zjazd delegatów.
§ 124
Do kompetencji okręgowego zjazdu delegatów należy:
1) podejmowanie uchwał dotyczących realizacji zadań Zrzeszenia na obszarze
okręgu, w tym wynikających z uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Naczelnej
Rady Łowieckiej;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań okręgowej rady łowieckiej
z działalności okręgowych organów Zrzeszenia;
3) wybór spośród delegatów na okręgowy zjazd delegatów:
1) okręgowej rady łowieckiej,
2) delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
3) członka do Naczelnej Rady Łowieckiej oraz w ustalonej kolejności jego
zastępców, spośród delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;
4) uchwalanie porządku i regulaminu obrad okręgowego zjazdu delegatów oraz
powoływanie jego komisji;
5) wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem.
§ 125
1. Sąsiadujące okręgi mogą, przy zachowaniu dotychczasowych terenów działania,
łączyć się w jeden okręg. Decyzję o połączeniu podejmuje Naczelna Rada
Łowiecka, na zgodny wniosek właściwych okręgowych zjazdów, po zasięgnięciu
opinii Zarządu Głównego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać określenie siedziby nowego
okręgu i źródeł jego finansowania.
Rozdział 6. Okręgowa rada łowiecka
§ 126
1. Okręgowa rada łowiecka liczy od 10 do 15 członków. Wybór dokonywany jest
spośród co najmniej 20 kandydatów.
2. Na miejsce członków okręgowej rady łowieckiej, którzy przestali pełnić swoją
funkcję, wchodzą osoby, które uzyskały kolejną, szczegółowo ustaloną,
największą liczbę głosów w wyborach, o których mowa w ust. 1, a które nie
weszły w skład okręgowej rady łowieckiej.
§ 127
Do zadań okręgowej rady łowieckiej należy:
1) zwoływanie okręgowych zjazdów delegatów oraz przedkładanie projektu
regulaminu zjazdu, porządku obrad i projektów uchwał;
2) przedkładanie okręgowemu zjazdowi delegatów sprawozdania z działalności
okręgu za okres kadencji;
3) uchwalanie regulaminu obrad okręgowej rady łowieckiej;
4) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów oraz okręgowych zjazdów
delegatów, a także uchwał Naczelnej Rady Łowieckiej;
5) tworzenie kompleksowych planów rozwoju gospodarki łowieckiej na obszarze
okręgu;
6) uchwalanie rocznych planów działalności;
7) opiniowanie projektu budżetu Zrzeszenia w części dotyczącej okręgu;
8) opiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Zrzeszenia w części
dotyczącej okręgu;
9) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności okręgu i jego organów oraz
udzielanie absolutorium zarządowi okręgowemu;
10)inspirowanie porozumień i tworzenie wspólnych przedsięwzięć, w tym również
w zakresie tworzenia rejonów hodowlanych;
11)powoływanie i odwoływanie:
a) łowczego okręgowego, w uzgodnieniu z Łowczym Krajowym,
b) od 2 do 4 członków zarządu okręgowego na wniosek łowczego okręgowego,
c) prezesa i sędziów okręgowego sądu łowieckiego,
d) okręgowego rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców,
e) przewodniczącego i członków okręgowej komisji rewizyjnej;
12)powoływanie ciał doradczych - komisji problemowych oraz określanie zakresu ich
działania;
13)rozwiązywanie kół i wykluczanie kół ze Zrzeszenia;
14)przedstawianie Kapitule Odznaczeń Łowieckich wniosków o nadanie odznaczeń
łowieckich, o których mowa w § 117 ust. 2;
15)ustalanie wysokości składki członkowskiej od kół z tytułu dzierżawionego hektara
obwodu łowieckiego na terenie okręgu;
16)uchwalanie zasad racjonalnej gospodarki łowieckiej na terenie okręgu;
17)powoływanie komisji dokonujących oceny zgodności odstrzału samców zwierzyny
płowej i muflonów, pozyskanych w obwodach dzierżawionych bądź będących w
zarządzie Zrzeszenia, a położonych na terenie okręgu, z zasadami selekcji
osobniczej zwierząt łownych oraz powoływanie komisji odwoławczych;
18)inicjowanie przedsięwzięć łowieckich na terenie okręgu w zakresie zwalczania
kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
19)popieranie prac naukowych w zakresie łowiectwa obejmujących teren okręgu;
20)popieranie i propagowanie:
a) ochrony zwierzyny i ochrony środowiska naturalnego,
b) działań służących pielęgnowaniu historycznych wartości kultury materialnej
i duchowej łowiectwa, zasad etyki, tradycji i obyczajów łowieckich,
c) hodowli użytkowych psów myśliwskich,
d) sokolnictwa i hodowli ptaków łowczych;
21)ustanawianie okręgowych odznaczeń łowieckich i zasad ich przyznawania;
22)wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem.
§ 128
1. Okręgowa rada łowiecka wybiera spośród członków rady prezesa, jego zastępcę
i sekretarza. Osoby te stanowią prezydium rady.
2. Prezesem okręgowej rady łowieckiej nie może być osoba zatrudniona w organach
administracji publicznej na stanowisku związanym ze sprawowaniem nadzoru nad
działalnością Zrzeszenia.
§ 129
1. Posiedzenia okręgowej rady łowieckiej zwoływane są co najmniej dwa razy
w roku.
2. Pierwsze posiedzenie okręgowej rady łowieckiej danej kadencji, bezpośrednio po
jej wyborze, zwołuje i otwiera przewodniczący okręgowego zjazdu delegatów.
Przepisu § 130 ust. 1 nie stosuje się.
3. Posiedzenia okręgowej rady łowieckiej zwoływane są przez prezydium rady.
4. Prezydium rady powinno zwołać posiedzenie okręgowej rady łowieckiej także na
wniosek:
1) Naczelnej Rady Łowieckiej;
2) Zarządu Głównego;
3) właściwego zarządu okręgowego;
4) co najmniej 1/3 ogólnej liczby kół mających siedzibę na terenie okręgu.
Przepis § 102 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Posiedzenie okręgowej rady łowieckiej zwołane w trybie ust. 4 powinno odbyć się
w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku.
6. Zasady zwoływania, obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin
obrad okręgowej rady łowieckiej.
§ 130
1. Członkowie okręgowej rady łowieckiej oraz wnioskodawcy, o których mowa
w § 129 ust. 4, powinni otrzymać co najmniej na 10 dni przed posiedzeniem rady
zawiadomienie o jego terminie, wraz z proponowanym porządkiem obrad.
2. W posiedzeniu okręgowej rady łowieckiej mogą brać udział przedstawiciele
Naczelnej Rady Łowieckiej, członkowie honorowi oraz członkowie Naczelnej
Rady Łowieckiej z danego okręgu, członkowie Zarządu Głównego, członkowie
zarządu okręgowego, prezes okręgowego sądu łowieckiego, przewodniczący
okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowy rzecznik dyscyplinarny, a także goście
zaproszeni przez prezydium okręgowej rady łowieckiej.
§ 131
Do kompetencji prezydium okręgowej rady łowieckiej należy:
1) zwoływanie i ustalanie projektu porządku obrad okręgowej rady łowieckiej;
2) przygotowywanie i kierowanie pod obrady rady projektów uchwał;
3) nadzór nad działalnością komisji problemowych rady;
4) kontrola wykonywania uchwał i zaleceń rady;
5) w uzgodnieniu z zarządem okręgowym określenie wysokości rekompensat dla
sędziów okręgowego sądu łowieckiego i zespołu okręgowego rzecznika
dyscyplinarnego.
Rozdział 7. Zarząd okręgowy
§ 132
W skład zarządu okręgowego wchodzi łowczy okręgowy, jako jego przewodniczący,
oraz od 2 do 4 członków.
§ 133
Do zadań zarządu okręgowego należy:
1) realizowanie uchwał właściwych organów Zrzeszenia;
2) zarządzanie, w ramach udzielonych pełnomocnictw, funduszami i majątkiem
Zrzeszenia pozostającymi w dyspozycji okręgu;
3) przedstawianie okręgowej radzie łowieckiej:
a) projektów rocznych planów działalności oraz do zaopiniowania projektów
rocznych budżetów Zrzeszenia w części dotyczącej okręgu,
b) sprawozdań z wykonania budżetu Zrzeszenia w części dotyczącej okręgu
oraz sprawozdań z wykonania rocznych planów działalności;
4) opiniowanie projektów podziału obszaru województwa na obwody łowieckie
i zmian granic tych obwodów w granicach okręgu;
5) uzgadnianie z właściwym nadleśniczym zatwierdzania rocznych planów
łowieckich sporządzanych przez dzierżawców obwodów łowieckich;
6) prowadzenie kontroli działalności kół;
7) prowadzenie ewidencji członków Zrzeszenia;
8) nadzór nad kołami i członkami niestowarzyszonymi zgodnie z właściwością
określoną w § 7 ust. 3;
9) nadzór nad prowadzeniem gospodarki łowieckiej na terenie obwodów
łowieckich położonych na terenie okręgu;
10)współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi
regionalnymi dyrekcjami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
oraz organizacjami społecznymi w zakresie łowiectwa, ochrony przyrody
i ochrony środowiska;
11)szkolenie członków i kandydatów do Zrzeszenia;
12)wyznaczanie, w porozumieniu z prezydium okręgowej rady łowieckiej,
przedstawicieli do organizacji społecznych na terenie swego działania;
13)składanie, na zasadach ustalonych na podstawie § 113 pkt 10, wniosków
o wydzierżawienie obwodów łowieckich;
14)powoływanie komisji egzaminacyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3,
ust. 6 pkt 3, ust. 7 pkt 3 i art. 42a ustawy;
15)przyjmowanie i skreślanie członków Zrzeszenia;
16)prowadzenie rejestru kół;
17)zwoływanie zebrań wyborczych, o których mowa w § 123 ust. 2;
18)organizowanie szkoleń dla członków organów kół;
19)wydawanie niezbędnych zarządzeń i instrukcji;
20)powoływanie, spośród członków komisji, o których mowa w § 127 pkt 17, składów
oceniających dokonujących oceny prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny
płowej i muflonów z zasadami selekcji osobniczej;
21)prowadzenie monitoringu zwierzyny oraz rejestru łowieckich trofeów medalowych;
22)wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem, a także zleconych przez
Zarząd Główny, oraz podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych
do kompetencji innych organów okręgowych Zrzeszenia.
§ 134
1. Posiedzenia zarządu zwołuje i prowadzi przewodniczący.
2. Posiedzenia zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w miesiącu.
3. Zarząd we własnym zakresie dokonuje podziału zadań między swych członków.
Rozdział XV Postępowanie w przypadku naruszenia obowiązków członkowskich
Rozdział 1. Przepisy ogólne
§ 135
1. Postępowanie, w przypadku naruszenia obowiązków członkowskich przez
członków Zrzeszenia będących osobami fizycznymi, obejmuje:
1) postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez rzeczników dyscyplinarnych
i sądy łowieckie, zwane dalej „postępowaniem dyscyplinarnym";
2) postępowanie porządkowe prowadzone przez organy koła i Zrzeszenia,
zwane dalej „postępowaniem porządkowym";
3) postępowanie dyscyplinujące w trakcie wykonywania polowania, zwane dalej
„postępowaniem dyscyplinującym".
2. Sankcje dyscyplinarne wymierzane członkom Zrzeszenia - osobom fizycznym,
obejmują:
1) kary dyscyplinarne;
2) kary porządkowe;
3) środki dyscyplinujące nakładane w trakcie wykonywania polowania.
Rozdział 2. Postępowanie dyscyplinarne
§ 136
1. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega członek Zrzeszenia, który popełnił
przewinienie łowieckie, a także ten członek Zrzeszenia, który usiłował dokonać
przewinienia łowieckiego, podżegał do jego popełnienia lub pomagał w jego
popełnieniu.
2. Utrata członkostwa w Zrzeszeniu, po popełnieniu przewinienia łowieckiego, nie
stanowi przeszkody do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego.
§ 137
1. Przewinieniem łowieckim członka Zrzeszenia jest działanie, bądź zaniechanie,
polegające na:
1) naruszeniu obowiązującej ustawy i wydanych na jej podstawie rozporządzeń
właściwego ministra regulujących zasady łowiectwa polskiego;
2) naruszeniu postanowień Statutu lub innych uchwał organów Zrzeszenia;
3) wykonywaniu polowania w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i etyką
łowiecką;
4) działaniu na szkodę Zrzeszenia lub dobrego imienia łowiectwa.
2. Przewinieniami łowieckimi są także stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu
powszechnego przestępstwa i wykroczenia wymienione w rozdziale 10 ustawy.
§ 138
1. Postępowanie dyscyplinarne prowadzą sądy łowieckie i rzecznicy dyscyplinarni.
2. Zasady działania rzeczników dyscyplinarnych i sądów łowieckich, w tym składy
orzekające tych organów w zależności od rodzaju prowadzonych spraw, oraz tryb
postępowania przed tymi organami określa Regulamin Postępowania
Dyscyplinarnego w Polskim Związku Łowieckim uchwalony przez Naczelną Radę
Łowiecką.
3. Organy Zrzeszenia, koła oraz członkowie Zrzeszenia są obowiązani udzielać
pomocy sądom łowieckim i rzecznikom dyscyplinarnym w wykonywaniu ich
funkcji.
§ 139
1. Postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się, jeżeli od chwili popełnienia
przewinienia łowieckiego upłynęły 3 lata.
2. Postępowanie dyscyplinarne umarza się, jeżeli nie zostało ono zakończone
w terminie 3 lat od dnia jego wszczęcia.
3. Wszczęcie postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia
o czyny wymienione w rozdziale 10 ustawy przerywa bieg okresów, o których
mowa w ust. 1 i 2.
§ 140
Jeżeli wina obwinionego o popełnienie przewinienia łowieckiego nie budzi
wątpliwości, szkodliwość czynu nie jest znaczna, obwiniony nie był do tej pory karany
przez sądy łowieckie, rzecznik dyscyplinarny bądź sąd łowiecki mogą odstąpić od
prowadzenia postępowania dyscyplinarnego i sprawę przekazać zarządowi koła,
a w przypadku członków niestowarzyszonych - właściwemu zarządowi okręgowemu
- celem wymierzenia kar porządkowych.
§ 141
1. Karami dyscyplinarnymi są: kary zasadnicze i dodatkowe.
2. Karami zasadniczymi są:
1) nagana;
2) zawieszenie w prawach członka Zrzeszenia na okres od 6 miesięcy do lat 3;
3) wykluczenie ze Zrzeszenia.
3. Karami dodatkowymi są:
1) pozbawienie prawa pełnienia funkcji w organach Zrzeszenia i koła na okres
do lat 5;
2) pozbawienie odznaczeń łowieckich w przypadku wykluczenia ze Zrzeszenia;
3) zarządzenie ogłoszenia prawomocnego orzeczenia w miesięczniku „Łowiec
Polski" lub łowieckich pismach regionalnych na koszt ukaranego.
4. Sąd łowiecki może zobowiązać obwinionego do:
1) naprawienia wyrządzonej szkody;
2) przeproszenia poszkodowanego.
§ 142
1. W przypadku skazania członka Zrzeszenia przez sąd powszechny za
wykroczenia wymienione w rozdziale 10 ustawy, sąd łowiecki na rozprawie
wymierza mu karę zawieszenia w prawach członka Zrzeszenia.
2. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego wobec członka
Zrzeszenia o przestępstwo z art. 52 lub 53 ustawy, sąd łowiecki na rozprawie
wymierza mu karę zawieszenia w prawach członka Zrzeszenia na okres od roku
do lat 3.
3. W przypadku wszczęcia przeciwko członkowi Zrzeszenia postępowania karnego
o przestępstwo wymienione w rozdziale 10 ustawy, właściwy zarząd okręgowy
zawiesza go w prawach członka Zrzeszenia na okres do zakończenia
postępowania karnego. Zawieszenie nie może przekraczać lat 3.
4. Złożenie odwołania od uchwały podjętej na podstawie ust. 3 nie wstrzymuje jej
wykonania.
§ 143
1. Członek koła pełniący funkcję w organach koła może być, w przypadku gdy
zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa łowieckiego, Statutu lub
innych przepisów organizacyjnych, zawieszony przez właściwy dla koła zarząd
okręgowy w pełnieniu funkcji do czasu walnego zgromadzenia koła lub
prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego.
2. Złożenie odwołania od uchwały podjętej na podstawie ust. 1 nie wstrzymuje jej
wykonania.
§ 144
Postępowanie dyscyplinarne toczy się niezależnie od postępowania karnego lub
innego postępowania przewidzianego w przepisach odrębnych.
§ 145
Postępowanie dyscyplinarne o przewinienie łowieckie umarza się, jeżeli w sprawie
o ten czyn zapadł wyrok uniewinniający przed sądem powszechnym, a czyn ten nie
wypełnia znamion innego przewinienia łowieckiego.
§ 146
W postępowaniu dyscyplinarnym obwiniony ma prawo korzystać z pomocy obrońcy,
członka Zrzeszenia, który nie pełni funkcji w jego organach lub nie jest jego
pracownikiem.
Oddział 3. Sądy łowieckie
§ 147
1. Sądy łowieckie powołane są do rozpoznawania w trybie dyscyplinarnym spraw
osób fizycznych członków Zrzeszenia oraz byłych członków, o których mowa
w § 136 ust. 2.
2. Sędziowie sądów łowieckich są niezawiśli i podlegają jedynie prawu.
3. Sędziowie sądów łowieckich wydając orzeczenia kierują się wyłącznie zasadami
prawa i etyki łowieckiej.
4. Sądy łowieckie powoływane są:
1) Główny Sąd Łowiecki - w składzie prezesa i od 15 do 25 sędziów Głównego
Sądu Łowieckiego;
2) okręgowe sądy łowieckie - w składzie prezesa i od 6 do 15 sędziów
okręgowych sądów łowieckich;
5. Sądy wydają orzeczenia w składach orzekających określonych na podstawie
§ 138 ust. 2.
§ 148
1. Postępowanie przed sądami dyscyplinarnymi jest dwuinstancyjne.
2. Właściwym do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji, z zastrzeżeniem ust. 3,
jest okręgowy sąd łowiecki.
3. Sprawy członków Naczelnej Rady Łowieckiej, Zarządu Głównego, Głównej
Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Łowieckiego, Głównego Rzecznika
Dyscyplinarnego i jego zastępców oraz członków Kapituły Odznaczeń Łowieckich
rozpatruje Główny Sąd Łowiecki.
4. Na zasadach i w trybie określonych regulaminem postępowania, o którym mowa
w § 138 ust. 2, od orzeczeń i postanowień:
1) okręgowych sądów łowieckich przysługuje odwołanie do Głównego Sądu
Łowieckiego;
2) Głównego Sądu Łowieckiego podjętych w pierwszej instancji
do powiększonego składu tego sądu.
§ 149
1. Prawomocne orzeczenia i postanowienia sądów łowieckich mogą być wzruszane
jedynie w drodze skargi nadzwyczajnej lub wznowienia postępowania
na zasadach określonych w regulaminie, o którym mowa w § 138 ust. 2.
2. Uprawnionymi do wniesienia skargi nadzwyczajnej są: prezes Głównego Sądu
Łowieckiego, Główny Rzecznik Dyscyplinarny i przewodniczący Zarządu
Głównego.
Rozdział 4. Rzecznicy dyscyplinarni
§ 150
1. Rzecznicy dyscyplinarni prowadzą postępowania wyjaśniające oraz dochodzenie
dyscyplinarne, a także wnoszą i popierają oskarżenia przed sądami łowieckimi
o przewinienia łowieckie.
2. Rzecznik dyscyplinarny podejmuje niezbędne czynności profilaktyczne mające na
celu zapobieganie przewinieniom łowieckim, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości w działaniu organów koła bądź Zrzeszenia, informuje o tym
organy sprawujące nad nimi nadzór.
3. W przypadku postępowania dyscyplinarnego dotyczącego członków Naczelnej
Rady Łowieckiej, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego
Sądu Łowieckiego, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców oraz
członków Kapituły Odznaczeń Łowieckich, sprawy rozpatruje Główny Rzecznik
Dyscyplinarny.
4. Zastosowanie przez organy Zrzeszenia lub koła w stosunku do osób fizycznych -
członków Zrzeszenia - kar porządkowych przewidzianych Statutem nie stoi na
przeszkodzie wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przez rzecznika, gdy
uzna on, że przewinienie to jest większej wagi.
§ 151
Powołuje się zespoły rzeczników dyscyplinarnych w składzie:
1) Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego - Główny Rzecznik Dyscyplinarny oraz
4 jego zastępców;
2) okręgowych rzeczników dyscyplinarnych - okręgowy rzecznik dyscyplinarny oraz
od 1 do 4 jego zastępców.
Rozdział 5. Postępowanie porządkowe
§ 152
1. Za dopuszczenie się przez członków Zrzeszenia - osoby fizyczne - przewinień
przeciwko przepisom prawa łowieckiego, Statutu, uchwałom organów Zrzeszenia
i koła mogą być stosowane kary porządkowe:
1) upomnienia;
2) nagany;
3) zawieszenia w prawach do wykonywania polowania na okres do roku;
4) zawieszenia w prawach członka koła na okres do roku.
2. Kary, o których mowa w ust. 1, wymierzane są w stosunku do członków koła
przez zarząd koła, a w przypadku członków niestowarzyszonych - kary
wymienione w ust. 1 pkt 1-3, przez właściwy zarząd okręgowy.
3. W stosunku do kół dopuszczających się przewinień przeciwko przepisom prawa
łowieckiego, Statutu oraz uchwałom Zrzeszenia mogą być stosowane kary
porządkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
4. Kary porządkowe w stosunku do kół stosuje właściwy zarząd okręgowy.
5. Przed wymierzeniem kary zarząd koła, bądź zarząd okręgowy, są obowiązane
wysłuchać zainteresowanego lub umożliwić mu w inny sposób zajęcie
stanowiska.
§ 153
O zastosowaniu kary porządkowej, o której mowa w § 152 ust. 1 pkt 3 i 4, prezes
zarządu koła, a w przypadku członków niestowarzyszonych, kary, o której mowa
w § 152 ust. 1 pkt 3, łowczy okręgowy, są obowiązani powiadomić w terminie 14 dni
właściwego okręgowego rzecznika dyscyplinarnego.
§ 154
1. Za naruszenie zasad selekcji osobniczej samców zwierzyny płowej i muflonów
oraz zasad postępowania z trofeami łowieckimi, właściwy zarząd okręgowy, na
podstawie arkusza oceny sporządzanego przez komisje, o których mowa
w art. 42d ustawy lub w przypadku pozyskania w obwodach łowieckich
pozostających poza zarządem Zrzeszenia, na wniosek zarządu okręgowego
właściwego dla miejsca pozyskania zwierzyny, stosuje kary porządkowe:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) zawieszenie w prawach polowania na określony gatunek samców zwierzyny
płowej lub muflonów na okres do lat 2;
4) zawieszenie w prawach polowania na samce zwierzyny płowej i muflonów na
okres do lat 2.
2. Przy wymierzaniu kar porządkowych zarząd okręgowy stosuje zasady określone
w uchwale, o której mowa w § 108 pkt 12.
3. Wymierzenie kary porządkowej, o której mowa w § 152, nie stoi na przeszkodzie
wszczęciu przez rzecznika dyscyplinarnego postępowania dyscyplinarnego.
§ 155
Karę porządkową uważa się za niebyłą, a adnotacje usuwa się z akt osobowych
członka, po okresie 2 lat od dnia jej orzeczenia, a w przypadku określonym w § 152
ust. 1 pkt 3 i 4 oraz § 154 ust. 1 pkt 3 i 4 od jej odbycia.
§ 156
W stosunku do osób pełniących funkcję w organach koła zarząd koła nie może
stosować kar porządkowych.
Rozdział 6. Postępowanie dyscyplinujące
§ 157
1. W przypadku naruszenia zasad i warunków wykonywania polowania,
w szczególności przepisów o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniu
zbiorowym, prowadzący polowanie może stosować środki dyscyplinujące:
1) upomnienie;
2) wykluczenie z części lub całości polowania.
2. O naruszeniu przepisów i zastosowaniu środków, o których mowa w ust. 1,
prowadzący polowanie powiadamia zarząd koła, a w przypadku członków
niestowarzyszonych bądź naruszenia przepisów na terenach ośrodków hodowli
zwierzyny - właściwy zarząd okręgowy.
3. Zarząd koła, a w przypadku członków niestowarzyszonych bądź naruszenia
przepisów, o których mowa w ust. 1, na terenach ośrodków hodowli zwierzyny -
właściwy zarząd okręgowy, niezależnie od środków wymienionych w ust. 1, może
zastosować kary porządkowe przewidziane w § 152 ust. 1.
4. Od decyzji prowadzącego polowanie odwołanie nie przysługuje. Na wniosek
zainteresowanych zarząd koła może wypowiedzieć się odnośnie zasadności
nałożonych przez prowadzącego polowanie środków dyscyplinujących.
Rozdział XVI Organy kontroli wewnętrznej
§ 158
Organami kontroli wewnętrznej Zrzeszenia są: Główna Komisja Rewizyjna oraz
okręgowe komisje rewizyjne.
Oddział 1. Główna Komisja Rewizyjna
§ 159
1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do kontroli i analizy działalności
organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Zarządu Głównego.
2. Główna Komisja Rewizyjna może również kontrolować działalność okręgowych
organów Zrzeszenia oraz kół.
3. Główna Komisja Rewizyjna powoływana jest w składzie 16 osób.
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.
§ 160
1. Główna Komisja Rewizyjna wykonuje swoje czynności z własnej inicjatywy lub na
polecenie Naczelnej Rady Łowieckiej oraz - w przypadku określonym w § 159
ust. 2 - na wniosek Zarządu Głównego.
2. Główna Komisja Rewizyjna jest obowiązana dokonać kontroli działalności
Zarządu Głównego co najmniej raz w roku.
3. Główna Komisja Rewizyjna składa corocznie Naczelnej Radzie Łowieckiej
sprawozdania z wyników kontroli, przedkładając wniosek w sprawie o udzielenie
absolutorium Zarządowi Głównemu.
4. Główna Komisja Rewizyjna koordynuje pracę okręgowych komisji rewizyjnych.
Oddział 2. Okręgowa komisja rewizyjna
§ 161
1. Okręgowa komisja rewizyjna jest powołana do kontroli i analizy działalności
organizacyjnej, gospodarczej i finansowej zarządu okręgowego.
2. Okręgowa komisja rewizyjna może również kontrolować w zakresie określonym
w ust. 1 działalność w kołach.
3. Okręgowa komisja rewizyjna powołana jest w składzie 7 osób.
4. Członkowie okręgowej komisji rewizyjnej wybierają ze swojego grona zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.
§ 162
1. Okręgowa komisja rewizyjna wykonuje czynności z własnej inicjatywy lub
na polecenie okręgowej rady łowieckiej oraz - w przypadku określonym w § 161
ust. 2 - także na wniosek zarządu okręgowego.
2. Okręgowa komisja rewizyjna jest obowiązana dokonać kontroli działalności
zarządu okręgowego co najmniej raz w roku.
3. Okręgowa komisja rewizyjna składa corocznie okręgowej radzie łowieckiej
sprawozdania z wyników kontroli, przedkładając wniosek w sprawie o udzielenie
absolutorium zarządowi okręgowemu.
Rozdział XVII Przepisy wspólne dla organów Zrzeszenia
§ 163
1. Pracownicy Zrzeszenia nie mogą być członkami organów Zrzeszenia, o których
mowa w § 98 ust. 1 pkt 2 i 4, ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 i 4, a także być społecznymi
członkami organów Zrzeszenia wymienionych w § 98 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3.
2. Sędziowie sądów łowieckich, rzecznicy dyscyplinarni i ich zastępcy oraz
członkowie komisji rewizyjnych nie mogą wchodzić w skład innych organów
Zrzeszenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Członkowie organów, o których mowa w ust. 2, mogą być członkami organów
Zrzeszenia, o których mowa w § 98 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 oraz organów,
o których mowa w § 98 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, jeżeli te nie dokonały ich wyboru.
4. Nie można jednocześnie być członkiem organów Zrzeszenia, o których mowa
w § 98 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3.
5. W skład organów Zrzeszenia, o których mowa w § 98 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2
pkt 3, nie mogą wchodzić osoby prowadzące działalność gospodarczą
w zakresie:
1) łowiectwa - w oparciu o przepisy rozdziału 4 ustawy;
2) obrotu zwierzyną żywą, tuszami zwierzyny i ich częściami.
DZIAŁ IV
POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZORGANIZACYJNE, NADZÓR
ORAZ WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

Rozdział XVIII Postępowanie wewnątrzorganizacyjne
§ 164
1. Obszarem właściwości terytorialnej okręgowych organów łowieckich jest okręg.
2. Wykaz okręgów oraz ich granice stanowią załącznik nr 4 do Statutu.
§ 165
1. Kadencja wszystkich organów Zrzeszenia oraz kół, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa
5 lat.
2. Zwyczajne Krajowe Zjazdy Delegatów oraz zwyczajne okręgowe zjazdy
delegatów zwoływane są w ostatnim półroczu upływającej kadencji.
3. Organy Zrzeszenia i koła rozpoczynają swoją kadencję z chwilą ich wyboru,
a kończą z chwilą wyboru organów nowej kadencji.
§ 166
1. Członek organów Zrzeszenia oraz organów koła przestaje pełnić swą funkcję
w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji;
3) utraty członkostwa w Zrzeszeniu, a ponadto w przypadku funkcji w organie
koła, utraty członkostwa w kole;
4) orzeczenia przez sąd łowiecki kary dyscyplinarnej, o której mowa w § 141
ust. 3 pkt 1.
2. Zaprzestanie pełnienia funkcji, na skutek jej zrzeczenia się, następuje z chwilą
stwierdzenia tego faktu na najbliższym posiedzeniu organu powołującego,
a w przypadku funkcji w organach, o których mowa w § 98 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2
pkt 2, na najbliższym posiedzeniu tych organów.
§ 167
1. Członek organów Zrzeszenia oraz organów kół może być odwołany z swej funkcji
w każdym czasie przez organ, który go powołał.
2. Członkowie Zrzeszenia i kół mogą być wybierani do organów Zrzeszenia i kół
ponownie w każdym czasie.
§ 168
1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, organy Zrzeszenia i koła podejmują swe
uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby
członków danego organu.
2. Przy obliczaniu kworum nie uwzględnia się osób zawieszonych w prawach
członka Zrzeszenia, a w przypadkach dotyczących koła, także zawieszonych
w prawach członka koła.
3. Uchwały w sprawie rozwiązania koła podejmowane są większością 2/3 ogólnej
liczby członków koła.
4. Uchwały dotyczące nadania członkostwa honorowego Zrzeszenia, wykluczenia
członka z koła oraz wykluczenia koła ze Zrzeszenia, wymagają większości
2/3 głosów.
5. Bezwzględną większością głosów podejmowane są uchwały dotyczące zmian
Statutu, odwołania członków organów Zrzeszenia bądź koła, połączenia koła
z innym kołem oraz podziału koła.
§ 169
1. Poza wyjątkami, o których mowa w ust. 2 i 3, organy Zrzeszenia i koła podejmują
swe uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Uchwały w sprawie powołania (wyboru) i odwołania członków organów
Zrzeszenia i koła oraz wykluczenia członka z koła podejmowane są w głosowaniu
tajnym.
3. Tajne głosowanie przeprowadza się także na wniosek 1/3 członków danego
organu Zrzeszenia lub koła obecnych podczas obrad.
§ 170
1. Uchwały w sprawie odmowy przyjęcia do koła bądź Zrzeszenia, wykluczenia bądź
skreślenia z koła, skreślenia ze Zrzeszenia, orzeczenia przez sąd łowiecki
wykluczenia ze Zrzeszenia, wymierzenia członkowi Zrzeszenia lub koła kary
porządkowej, wymagają uzasadnienia.
2. Uzasadnienia wymagają także uchwały podejmowane w trybie odwoławczym.
3. Uchwały, o których mowa w ust. 1 i 2, wraz z ich uzasadnieniem, zainteresowany
powinien otrzymać na piśmie, a w przypadku określonym w ust. 1 powinien być
także pouczony o trybie odwołania.
§ 171
1. Od uchwał organów Zrzeszenia bądź koła, podjętych w pierwszej instancji,
zainteresowanemu członkowi Zrzeszenia przysługuje odwołanie.
2. Odwołanie przysługuje od uchwał:
1) zarządu koła do walnego zgromadzenia koła;
2) walnego zgromadzenia koła do zarządu okręgowego;
3) zarządu okręgowego do okręgowej rady łowieckiej;
4) Zarządu Głównego i okręgowej rady łowieckiej do Naczelnej Rady Łowieckiej.
3. Od uchwał podjętych przez Naczelną Radę Łowiecką odwołanie nie przysługuje.
§ 172
1. Odwołanie składa się na piśmie w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały,
a w przypadku, gdy Statut wymaga jej doręczenia w terminie 14 dni od dnia
doręczenia za pośrednictwem organu, który podjął zaskarżoną uchwałę.
W przypadku uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie koła odwołanie
składa się za pośrednictwem zarządu koła.
2. W przypadku złożenia odwołania organ, który podjął uchwałę, uznając, iż
odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może podjąć nową uchwałę,
w której uchyli lub zmieni uchwałę zaskarżoną.
3. Odwołanie wraz z uzasadnieniem i dokumentacją w sprawie powinny być
przekazane organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki.
4. Poza uzasadnionymi przypadkami organ odwoławczy rozpatruje odwołanie
na swym najbliższym posiedzeniu.
5. O ile Statut nie stanowi inaczej, złożenie odwołania w trybie i terminie
określonych Statutem wstrzymuje wykonanie uchwały do czasu rozpatrzenia go
przez organ odwoławczy.
6. Złożenie odwołania od uchwały powołującej lub odwołującej członków organów
koła lub Zrzeszenia nie wstrzymuje wykonania uchwały.
7. W zależności od dokonanych ustaleń organ odwoławczy:
1) odwołania nie uwzględnia;
2) uchyla zaskarżoną uchwałę;
3) uchyla zaskarżoną uchwałę i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania;
4) zmienia zaskarżoną uchwałę i orzeka co do istoty.
8. Uchwały podjęte w trybie odwoławczym są prawomocne.
Rozdział XIX Nadzór
§ 173
1. W ramach nadzoru, o którym mowa w § 113 pkt 5 i § 133 pkt 8, organ
nadzorujący może żądać od członków Zrzeszenia bądź koła, a także podległych
organów Zrzeszenia, niezbędnych oświadczeń i wyjaśnień, a także przedłożenia
wymaganych dokumentów.
2. Organ nadzorujący ma prawo uchylić każdą uchwałę koła lub nadzorowanego
organu Zrzeszenia, w przypadku niezgodności uchwały z prawem bądź Statutem.
3. Organ nadzorujący, uchylając uchwałę na podstawie ust. 2, ma prawo także
uchylić poprzedzające je uchwały podjęte w sprawie.
4. Od uchwały podjętej w trybie ust. 2 przysługuje odwołanie. Przepis § 171 ust. 2
stosuje się odpowiednio.
5. Złożenie odwołania od uchwały podjętej w trybie ust. 2 i 3 nie wstrzymuje jej
wykonania.
Rozdział XX Wznowienie postępowania
§ 174
1. Postępowanie w sprawach zakończonych prawomocną uchwałą może być
wznowione w przypadku ujawnienia istotnych dla sprawy okoliczności, które nie
były znane przy podejmowaniu tych uchwał.
2. Właściwym do podjęcia uchwały o wznowieniu postępowania jest organ
nadrzędny w rozumieniu § 171 ust. 2 nad organem, który podjął uchwałę
ostateczną, a w przypadku uchwał podjętych przez Naczelną Radę Łowiecką -
Naczelna Rada Łowiecka.
DZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE ZRZESZENIA ORAZ JEGO REPREZENTACJA

Rozdział XXI Majątek i fundusze, składka członkowska i wpisowe
§ 175
Majątek i fundusze Zrzeszenia powstają z wpłat wpisowego, składek członkowskich,
opłat, dochodów z własnej działalności i imprez organizowanych przez Zrzeszenie,
dochodów z majątku Zrzeszenia oraz z darowizn i innych uznanych źródeł.
§ 176
1. Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą i rolniczą według zasad
określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej i rolniczej Zrzeszenia służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
§ 177
Zrzeszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych
przepisach.
§ 178
Uzyskane przychody Zrzeszenie przeznacza na finansowanie działalności statutowej
oraz inne cele określone uchwałami władz i organów.
§ 179
1. Podstawowym funduszem Zrzeszenia jest fundusz statutowy, zwany funduszem
zasadniczym.
2. W ramach części składki członkowskiej, przysługującej Zarządowi Głównemu
Zrzeszenia, tworzy się fundusze celowe - fundusz kultury łowieckiej oraz fundusz
współpracy międzynarodowej - w wysokości 1,5% każdy.
3. Zrzeszenie może, na mocy uchwał swych organów, tworzyć inne fundusze
celowe.
4. Zrzeszenie tworzy inne fundusze w oparciu o obowiązujące przepisy.
§ 180
Wpływy uzyskane ze składek członkowskich podlegają podziałowi między budżet
Zarządu Głównego i budżety zarządów okręgowych właściwych według miejsca
stałego pobytu członków i właściwych dla położenia obwodów dzierżawionych przez
koła.
§ 181
1. Roczna składka członkowska nie może przekraczać 10% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat zysku, za
II kwartał roku poprzedniego, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.
2. Składka ulgowa, w wysokości 50% składki normalnej, przysługuje młodzieży
uczącej się do 25 roku życia oraz tym członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli
70 rok życia.
3. Członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie za
pośrednictwem koła macierzystego, a członek niestowarzyszony we właściwym
zarządzie okręgowym.
4. Składkę, o której mowa w § 127 pkt 15, ustala się w oparciu o rzeczywiste
potrzeby finansowe okręgu związane z realizacją zadań statutowych.
5. Składka powinna być uiszczona w terminie do dnia 31 grudnia na rok następny.
6. Wpisowe do Zrzeszenia wynosi równowartość trzykrotnej składki członkowskiej
na dany rok.
Rozdział XXII Reprezentacja Zrzeszenia
§ 182
Oświadczenia woli w imieniu Zrzeszenia składa Łowczy Krajowy lub inne osoby
przez niego upoważnione.
Załączniki do Statutu
Polskiego Związku Łowieckiego

Załącznik nr 1
DEKLARACJA
CZŁONKOWSKA DO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO
osoby fizycznej

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Polskiego Związku Łowieckiego.
Jednocześnie oświadczam, że:
1. Nie byłem karany za przestępstwa wymienione w Prawie łowieckim.
2. a) Posiadam obywatelstwo polskie i korzystam z pełni praw obywatelskich,*)
b) Jestem cudzoziemcem - obywatelem ……………..………………...
i korzystam z pełni praw obywatelskich*).
3. Uprawnienia do wykonywania polowania nabyłem składając w dniu
....................................... egzamin przed komisją egzaminacyjną przy Zarządzie
Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w .....................................................
4. W przeszłości:
a. nie byłem członkiem PZŁ,*)
b. byłem członkiem PZŁ od ................................ do ........................................
i członkostwo utraciłem w związku z ...........................................................*)
5. Zobowiązuję się ściśle przestrzegać postanowień prawa łowieckiego, Statutu
Polskiego Związku Łowieckiego, przepisów wewnątrzorganizacyjnych
obowiązujących w Związku, dobrych obyczajów oraz zasad etyki łowieckiej;
regularnie uiszczać składki członkowskie i inne obowiązujące opłaty oraz
wywiązywać się z pozostałych obowiązków wynikających ze Statutu Polskiego
Związku Łowieckiego.
*) niepotrzebne skreślić
51
Moje dane personalne są następujące:
Imię (imiona) i nazwisko: ..............................................................................................
Imiona rodziców: ..........................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: .............................................................................................
Obywatelstwo: ..............................................................................................................
Adres stałego zamieszkania: ........................................................................................
.....................................................................................................................................
Wykształcenie i wykonywany zawód: ...........................................................................
.....................................................................................................................................
Numer telefonu kontaktowego: ....................................................................................
Nr NIP: ...................................... Nr pesel: ...................................................................
........................................, dnia ...........................
...........................................
(podpis czytelny)
Załączniki:
1. Zaświadczenie o nabyciu uprawnień
do wykonywania polowania.
2. Kserokopia dokumentu tożsamości.
3. Zaświadczenie Krajowego Rejestru Karnego
o niekaralności za przestępstwa wymienione w Prawie łowieckim.
4. Zdjęcie do legitymacji.
DECYZJA ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO
w ..................................................................................................
Uchwałą Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego
w ................................................................ z dnia .............................., nr ....................
postanowiono przyjąć ...................................................................................................
w poczet członków Polskiego Związku Łowieckiego.
Za Zarząd
.................................................
Załącznik nr 2
DEKLARACJA
CZŁONKOWSKA DO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO
osoby prawnej
My, niżej podpisani członkowie Koła Łowieckiego .............................................,
utworzonego uchwałą zebrania założycielskiego w dniu .......................................
prosimy o przyjęcie Koła do Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki.
Jednocześnie oświadczamy, że:
1. Wszyscy członkowie założyciele są członkami Polskiego Związku Łowieckiego.
2. Siedziba Koła znajdować się będzie w miejscowości ........................................
pod adresem ...........................................................................................................
3. Koło i jego członkowie zobowiązują się ściśle przestrzegać postanowień prawa
łowieckiego, Statutu Polskiego Związku Łowieckiego oraz przepisów
wewnątrzorganizacyjnych obowiązujących w Związku, a także wywiązywać się
z pozostałych obowiązków nałożonych na koło przez Statut Zrzeszenia,
w szczególności w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej
w dzierżawionych obwodach łowieckich.
Podpisy członków założycieli
Imię i nazwisko Podpis
1. ..................................................... ................................
2. ..................................................... ................................
3. ...................................................... ................................
4. ..................................................... ................................
5. ..................................................... ................................
6. ..................................................... ................................
7. ..................................................... ................................
8. ..................................................... .................................
9. .................................................... .................................
10..................................................... ..................................
.................................................... ..................................
.................................................... ..................................
.................................................... ..................................
.................................................... ..................................
Załączniki:
1. Uchwała członków założycieli koła.
2. Uchwały o powołaniu zarządu i komisji rewizyjnej.
3. Lista członków założycieli.
(dane w myśl § 32 ust. 2 pkt 4)
4. Zapewnienie właściwego zarządu okręgowego
o gotowości wystąpienia z wnioskiem o wydzierżawienie obwodu łowieckiego.
DECYZJA ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO
w ..................................................................................................
Uchwałą Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego
w ................................................................ z dnia ....................................................,
nr ................................................................. postanowiono przyjąć Koło Łowieckie
.................................................... z siedzibą w ..........................................................
w poczet członków Polskiego Związku Łowieckiego i wpisać go do rejestru pod
numerem ................................................................
Za Zarząd
.................................................

Załącznik nr 3

DEKLARACJA
CZŁONKOWSKA DO KOŁA ŁOWIECKIEGO
.......................................................................................
(nazwa i siedziba koła)
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Koła Łowieckiego .........................
.....................................................................................................................................,
(nazwa i siedziba koła)
które będzie moim kołem macierzystym*) niemacierzystym*).
Jednocześnie oświadczam, że:
1. Członkiem Polskiego Związku Łowieckiego jestem od dnia ...................................
i właściwym z uwagi na miejsce stałego zamieszkania jest dla mnie Zarząd
Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w .........................................................
2. Posiadam uprawnienia do wykonywania polowania: podstawowe*),
selekcjonerskie*), sokolnicze*).
3. a) nie jestem członkiem innego koła łowieckiego*)
b) jestem członkiem koła łowieckiego:*)
- ....................................., które jest moim kołem macierzystym*) niemacierzystym*)
- ....................................., które jest moim kołem macierzystym*) niemacierzystym*)
- ....................................., które jest moim kołem macierzystym*) niemacierzystym*)
4. Zobowiązuję się ściśle przestrzegać postanowień prawa łowieckiego, Statutu
Polskiego Związku Łowieckiego, przepisów wewnątrzorganizacyjnych
obowiązujących w Związku oraz kole łowieckim, dobrych obyczajów oraz zasad
etyki łowieckiej; regularnie uiszczać składki członkowskie i inne obowiązujące
opłaty w kole oraz wywiązywać się z pozostałych obowiązków wynikających ze
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego oraz uchwał koła.
*) niepotrzebne skreślić
Moje dane personalne są następujące:
Imię (imiona) i nazwisko: ..............................................................................................
Imiona rodziców: ..........................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: .............................................................................................
Obywatelstwo: ..............................................................................................................
Adres stałego zamieszkania: ........................................................................................
.....................................................................................................................................
Wykształcenie i wykonywany zawód: ...........................................................................
Numer telefonu kontaktowego: ....................................................................................
Nr NIP: ...................................... Nr pesel: ................................................................
........................................, dnia ...........................
...........................................
(podpis czytelny)
Załączniki:
1. Zaświadczenie właściwego zarządu okręgowego
o członkostwie w Polskim Związku Łowieckim i posiadanych uprawnieniach.
2. Kserokopia dokumentu tożsamości.
3. ............................................................
DECYZJA ZARZĄDU KOŁA ŁOWIECKIEGO
..................................................................................................
(nazwa i siedziba koła)
Uchwałą Zarządu Koła Łowieckiego
..............................................................................
(nazwa i siedziba koła)
z dnia ...................................................., nr .................................................................
postanowiono przyjąć ...................................................................................................
(imię i nazwisko)
w poczet członków koła jako koła macierzystego*) niemacierzystego*).
Za Zarząd
.................................................
*) niepotrzebne skreślić