Aktualności

WALNE ZGROMADZENIE 2021

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie w oparciu o § 38 Statutu PZŁ oraz działając na podstawie § 40 a także § 107 pkt. 8 obowiązującego Statutu PZŁ zwołuje na dzień 25.09.2021 o godz. 16:00 w sali widowiskowej CKSiR „SOKÓŁ” w Sieniawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła.

KOMUNIKAT

Zarząd Koła informuje, że od dnia 11 czerwca.2020 roku (czwartek) będą
obowiązywać nowe zasady organizacji dostaw upolowanych tusz zwierzyny łownej.
Zobowiązuje się Kol., aby całość pozyskanej zwierzyny dostarczać do punktu skupu
prowadzonym przez Koło zlokalizowanym na naszej działce koło „Motyla” położonej
w m. Dobra (Twarde).
Ponadto informujemy, że deponowana tam zwierzyna będzie przechowywana w celu
przeznaczenia jej do sprzedaży bezpośredniej w skórze lub będzie ona odbierana

Przedłużona kadencyjność organów PZŁ i kół łowieckich

Zarząd Koła informuje, że w dniu 17 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw Nr 695 ogłoszono ustawę o
szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W
artykule 22 ustawy zawarto zapisy, zgodnie z którym zostaje przedłużona kadencyjność organów PZŁ
i kół łowieckich, tj.:
W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) po art.
33d dodaje się art. 33e w brzmieniu:
„Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz

Strony