ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Koła Łowieckiego „DARZ BÓR” w Sieniawie zawiadamia Koleżanki i Kolegów, iż w dniu 24.04.2016 r.
o godzinie 9:00 w w sali widowiskowej „SOKÓŁ” w Sieniawie odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła z następującym porządkiem obrad:

1)     Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2)     Wprowadzenie sztandaru Koła.

3)     Stwierdzenie prawomocności obrad.

4)     Uczczenie minutą ciszy zmarłych Kolegów myśliwych.

5)     Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zgromadzenia.

6)     Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

7)     Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia (protokół jest do wglądu u Sekretarza Zarządu oraz będzie udostępniony na sali obrad  na 1 godz. przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia).

8)     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

9)     Wybór komisji skrutacyjnej.

10)  Sprawozdania z działalności Zarządu Koła za sezon 2015/16.

a)     Prezesa Koła,                                                                                                                                                       

b)    Łowczego Koła,

c)     Skarbnika Koła,

d)    Członka Zarządu ds. Zagospodarowania Łowiska,

e)     Sekretarza.

11)  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Koła za sezon 2015/16 oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.

12)  Dyskusja nad sprawozdaniami.

13)  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu Koła za sezon 2015/2016, oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły sezon.

14)  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

15)  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członkówZarządu Koła.

16)  Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu koła na sezon 2016/2017.

17)  Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu koła na sezongospodarczy 2016/17.   

18)  Głosowanie oraz ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną.

19)  Przedstawienie sprawozdań przez Przewodniczących z działalności Komisji Problemowych (wyłożone będą do wglądu przy stole prezydialnym):

a)     Komisji Strzeleckiej (Przewodniczący Kol. Stanisław Tkaczyk)

b)    Komisji Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich (Przewodniczący Kol. Janusz Czyż)

c)     Komisji Hodowli i Ochrony Zwierzyny (Przewodniczący Kol. Edward Kalin)

d)    Komisji ds. Współpracy ze Szkołami (Przewodniczący Kol. Jan Kuca)

e)     Komisji Kynologicznej (Przewodniczący Kol. Zbigniew Lichołat)

f)     Komisji Szkoleniowej (Przewodniczący Kol. Witold Mrozek)

20)  Dyskusja nad sprawozdaniami, sprawy różne, wolne wnioski.

21)  Sprawy organizacyjne:

a)     Rozpatrzenie odwołania do WZCzK złożonego przez Kol. Krzysztofa Piaseckiego od uchwały Zarząd Koła w sprawie zastosowania kary porządkowej – zawieszenia w prawach do wykonywania polowania na zwierzynę czarną do końca sezonu 2015/16 (podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie).

b)    Podjęcie uchwały w sprawie dalszego użytkowania woliery.

c)     Zmniejszenie ilości i zmiana składu osobowego obecnie działających Komisji Problemowych.

d)    Rozpatrzenie i zatwierdzenie zgłaszanych wniosków o odznaczenia łowieckie (wnioski należy zgłaszać wraz z pisemnym  uzasadnieniem).

e)     Podjęcie uchwały w sprawie zakupu 100 szt. zajęcy do ich celowej introdukcji w łowiskach.

f)     Podjęcie uchwały o trzy osobowym składzie Komisji Rewizyjnej.

g)    Aktualizacja zbioru istniejących uchwał Walnego Zgromadzenia wg. zgłaszanych propozycji (zbiór aktualnych uchwał oraz propozycji nowych został zamieszczony do pobrania na stronie www. KŁ w zakładce aktualności).

22)  Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków Zarządu Koła w sprawie uchwalenia wyróżnień i nagród przewidzianych dla członków koła za zasługi w statutowej działalności (wręczenie dyplomów i upominków dla króla sezonu i najlepszego lisiarza).

23)  Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków - zatwierdzenie podjętych uchwał.

24)  Szkolenie z zakresu regulaminu polowań oraz selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych a także instruktaż (prezentacja) korzystania z programu gospodarka łowiecka.  

25)  Wyprowadzenie sztandaru Koła.

26)  Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

UWAGI:

1)   Obecność wszystkich członków obowiązkowa. Odnośnie członków którzy nie usprawiedliwią swojej nieobecności na WZCzK zostaną zastosowane sankcje określone uchwałą WZCzK nr 12 z dnia 30.04.2006 r.)

2)     Członkowie koła zgłaszający projekty uchwał winni podawać je w formie pisemnej.

3)     Wnioski na odznaczenia łowieckie również winne być podawane na piśmie wraz z ich uzasadnieniem.

4)     Koledzy którzy dokonali odstrzału jeleni byków w bieżącym sezonie winni przedstawić wieńce do prezentacji na Walnym Zgromadzeniu (zgodnie z uchwałą WZ nr 24 pkt. 8 z dnia 4.05.2014 r.). Nie okazanie trofeum będzie skutkować sankcjami określonymi w uchwale nr 24 pkt. 9 z dnia 4.05.2014 r.).

 

Załączniki:

Obowiązujący zbiór uchwał

Propozycje zmian