UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 2019

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie na podstawie § 41 pkt. 3 Statutu PZŁ
przesyła uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. W przesłanym
zawiadomieniu z dnia 18.04.2019 roku, dodaje się kolejne zapisy w punkcie nr 19) i
proponuje się go w następującej uzupełnionej treści: plik pdf