Przedłużona kadencyjność organów PZŁ i kół łowieckich

Zarząd Koła informuje, że w dniu 17 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw Nr 695 ogłoszono ustawę o
szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W
artykule 22 ustawy zawarto zapisy, zgodnie z którym zostaje przedłużona kadencyjność organów PZŁ
i kół łowieckich, tj.:
W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) po art.
33d dodaje się art. 33e w brzmieniu:
„Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz
organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan
zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega
przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu
nadzwyczajnego.
2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie
mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w ust. 1.”

Treść ustawy dostępna jest tutaj:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000069501.pdf
Komunikat ZG PZŁ w tej sprawie jest tutaj:
https://www.pzlow.pl/prezydent-podpisal-ustawe-przedluzajaca-kadencyjnos...